Current report no. 03/2009 / Raport bieżący nr. 03/2009

February 03, 2009

Current report no. 03/2009 / Raport bieżący nr. 03/2009

Purchase of the IT4PROFIT platform / Zakup platformy IT4PROFIT

Date: 2009-02-03 

Title:  Purchase of the IT4PROFIT platform

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – current and periodical information

Message:      
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”) hereby informs that on the day 28th of January 2009, the Company has signed a purchase agreement with E-Vision Ltd with a head office located at 28, Oktoviriou, 319 Kanika Business Center, 2nd floor, P.C. 3105 Limassol, Cyprus and purchased full ownership, all rights, title and interest in and to certain computer programs known as IT4PROFIT platform. The total sum of transaction is USD 1,240,000 (equal to PLN 4,091,008 according to the average NBP exchange rate for the day of the agreement).

IT4PROFIT platform is a computer software platform used by the Company and its subsidiaries to organize electronic data interchange with its partners and customers and online sales. Therefore, the Board of Directors recognizes the purchase of the software platform and full rights to this platform as a purchase of an important asset.

 


 

Raport bieżący nr 3 / 2009   

Data sporządzenia:  2009-02-03           

Tytuł: Zakup platformy IT4PROFIT

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomośc:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2009 roku Spółka podpisała umowę z E-Vision Ltd z siedzibą 28, Oktoviriou, 319 Kanika Business Center, 2nd floor, P.C. 3105 Limassol, Cyprus i dokonała zakupu pełnej własności, wszystkich praw, tytułów i interesów w i do programów komputerowych znanych pod nazwą platformy IT4PROFIT. Całkowita suma transakcji opiewa na kwotę USD 1,240,000 (równowartość 4,091,008 złotych wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy).

Platforma IT4PROFIT to platforma oprogramowania komputerowego wykorzystywana przez Spółkę i jej spółki zależne do organizacji elektronicznego przepływu danych z partnerami i klientami oraz w sprzedaży online. W związku z tym Rada Dyrektorów uznaje zakup platformy i pełnych praw do niej za nabycie istotnego aktywa.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.