Current report no. 05/2009 / Raport bieżący nr. 05/2009

February 10, 2009

Current report no. 05/2009 / Raport bieżący nr. 05/2009

Information of the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC on the preliminary financial results of Q4 2008 / Informacja Rady Dyrektorów ASBIS Enterprises PLC o wstępnych wynikach finansowych w IV kwartale 2008 r.

Date: 2009-02-09 

Title:  Information of the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC on the preliminary financial results of Q4 2008

Legal Ground: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Act on Public Offering – confidential information

Message: 
Following the rules of corporate governance, the Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs that preliminary results achieved in Q4, ended December 2008, will significantly differ from the figures reported in the previous quarters of 2008 and market expectations.

According to preliminary un-audited financial statements for Q4 2008 the Company sales reached about US$ 365 million and after tax loss of about US$ 6 million. For the year ended December 2008 the Company sales reached US$1.5bn and net profit after tax about US$5 million. The losses of Q4 was mainly due to significant foreign exchange losses created by the steep depreciation of the Russian Ruble and other Eastern European currencies (ie, PLN, CZK, HUF etc) against the US Dollar.

The Company has taken appropriate actions to minimize the impact of the global financial crisis and currency volatility on its financial results; It :

  • a) Has undertaken significant cost-cutting actions in November 2008 and continues same in 2009, the results of which will be visible from Q1 of 2009
  • b) Has increased its US Dollar denominated sales, to decrease its foreign exchange exposure (as it mainly purchases goods in US Dollars and principally sells in local currencies).
  • c) Improved both short term and long term hedging strategies by increasing loans, factoring and other hedging tools in local subsidiaries.

Furthermore the Board of Directors believes that with the underlying strength of the Group’s infrastructure, market position and the above measures taken, the Company is well tuned to weather the current market difficulties and generate profits for 2009 and going forward. The Company will disclose its un-audited consolidated financial statements for Q4 2008 on February 27th 2009.


 

Raport bieżący nr. 5 / 2009   

Data sporządzenia:  2009-02-09          

Tytuł: Informacja Rady Dyrektorów ASBIS Enterprises PLC o wstępnych wynikach finansowych w IV kwartale 2008 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Wiadomośc:
Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC (“ASBIS”) informuje, że wstępne wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2008 roku, będą w istotny sposób różnić się od wyników raportowanych w poprzednich kwartałach 2008 roku oraz oczekiwań rynku. Zgodnie ze wstępnym niezaudytowanym sprawozdaniem finansowym w IV kwartale 2008 roku Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie około 365 mln USD oraz stratę netto po opodatkowaniu w wysokości ok. 6 mln USD. W całym roku zakończonym w grudniu 2008 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1.5 mld USD oraz zysk netto po opodatkowaniu w wysokości około 5 mln USD.

Strata powstała w IV kwartale wynika głównie z deprecjacji rubla oraz innych walut wschodnioeuropejskich (np. PLN, CZK, HUF itd) wobec dolara amerykańskiego.

Spółka podjęła konieczne kroki w celu minimalizacji wpływu globalnego kryzysu finansowego oraz zmienności walut na jej wyniki finansowe:

  • a) W listopadzie 2008 przeprowadzono istotne cięcia kosztów, które są kontynuowane w 2009 roku. Rezultaty tych działań będą widoczne od I kwartału 2009 roku
  • b) Zwiększono sprzedaż denominowaną w dolarach amerykańskich w celu zmniejszenia ryzyka związanego z kursami walutowymi (ze względu na fakt, że Spółka dokonuje zakupów głównie w dolarach amerykańskich a większość towarów sprzedaje w walutach lokalnych).
  • c) Ulepszono strategię krótko i długoterminowego hedgingu poprzez zwiększenie wykorzystania pożyczek, faktoringu oraz innych narzędzi zabezpieczających w spółkach zależnych.

Rada Dyrektorów wierzy, że dzięki fundamentalnej sile związanej z infrastrukturą Grupy, pozycji rynkowej oraz podjętym działaniom, Spółka jest dobrze przygotowana do trudności dzisiejszego rynku, oraz do generowania zysku w roku 2009 i następnych latach. Spółka ogłosi swoje niezaudytowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 roku 27 lutego 2009 roku.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.