Current report no. 06/2009 / Raport bieżący nr. 06/2009

March 11, 2009

Current report no. 06/2009 / Raport bieżący nr. 06/2009

Distribution agreements signed in first two months of 2009 / Umowy dystrybucyjne podpisane w pierwszych dwóch miesiącach 2009 roku

Date:  11.03.2009

Title:  Distribution agreements signed in first two months of 2009

Legal Ground: Other regulations

Message: 
According to the accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that during first two months of 2009, the Company and its subsidiaries have signed a total number of five distribution agreements, including:

  • distribution agreement with Western Digital Corporation (for all Company’s markets)
  • distribution agreement with Infortrend Technology Inc. (for all Company’s markets)
  • distribution agreement “Microsoft OEM Distributor Channel Agreement” with Microsoft Ireland Operations Limited (for Croatia)
  • distribution agreement with D-LINK Europe Ltd. (for Middle East)
  • distribution agreement with Lenovo Group Limited (for Romania and Bulgaria)

Additionally, new contracts are in pipeline, and can be expected in Q2 2009.

Signing of those new agreements is a part of the Company’s strategy of broadening its product portfolio. The Board of Directors believes that this strategy will allow the Company to increase its revenues and profitability in the future.


 

Raport bieżący nr. 6 / 2009   

Data: 11.03.2009       

Tytuł: Umowy dystrybucyjne podpisane w pierwszych dwóch miesiącach 2009 roku 

Podstawa prawna: Inne regulacje

Wiadomośc:
Zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") informuje, że w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2009 roku, Spółka i jej podmioty zależne podpisały łącznie pięć nowych umów dystrybucyjnych, w tym:

  • umowa dystrybucyjna z Western Digital Corporation (dotyczy wszystkich rynków działalności Spółki)
  • umowa dystrybucyjna z Infotrend Technology Inc. (dotyczy wszystkich rynków działalności Spółki)
  • umowa Microsoft OEM Distributor Channel Agreement z Microsoft Ireland Operations Limited (dotyczy Chorwacji)
  • umowa dystrybucyjna z D-LINK Europe Ltd. (dotyczy regionu Środkowego Wschodu)
  • umowa dystrybucyjna z Lenovo Group Ltd. (dotyczy Rumunii i Bułgarii)

Kolejne kontrakty są w fazie negocjacji a ich podpisanie może być oczekiwane w II kwartale 2009 roku.

Podpisanie wskazanych nowych umów dystrybucyjnych jest częścią strategii Spółki, polegającej na poszerzaniu portfolio produktowego. Rada Dyrektorów wierzy, ż eta strategia pozwoli Spółki zwiększyć w przyszłości przychody i zyskowność.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.