Current report no. 09/2009 / Raport bieżący nr. 09/2009

April 29, 2009

Current report no. 09/2009 / Raport bieżący nr. 09/2009

Content of draft resolutions for the AGM convened on May 5th, 2009 / Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 5 maja 2009 r.

Date: April 27th, 2009

Subject: Content of draft resolutions for the AGM convened on May 5th, 2009

Message:

The Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 5th, 2009.

Legal ground:

Paragraph 38 sec. 1 passage 3 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of non-member country as equal.

Attachment_to_RB_9_2009_Draft_resolutions_for_AGM_May_2009.pdf 


Raport bieżący nr. 09/2009

Data: 27 kwietnia 2009

Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 5 maja 2009 r.

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 5 maja 2009 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zacznik_do_RB_9_2009_Projekty_uchwal_WZA_Maj_2009.pdf

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.