Current report no 1/2010 / Raport bieżący nr 1/2010

January 05, 2010

Current report no 1/2010 / Raport bieżący nr 1/2010

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs about the dates of publication of periodical reports in 2010.

Date:   5.01.2010

Title:  Dates of publication of periodical reports in 2010 and information about publication of consolidated reports

Legal Ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") in relation to Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal (“the Regulation”), hereby informs that the Company will publish its periodical reports in 2010 in the following dates:

Consolidated quarterly reports:
· Q4 2009 - February 25, 2010
· Q1 2010 - May 6, 2010
· Q3 2010 - November 9, 2010

Consolidated Half-year report:
· H1 2010 - August 4, 2010

Consolidated Annual Report:
· Consolidated annual report for 2009 - March 30, 2010

The Board of Directors informs that according to § 101 sec. 2 of the Regulation the Company resigned from publication of quarterly report for Q2 2010.

In the same time, according to § 83 sec. 1 and 3 and § 82 sec. 3 of the Regulation, the Company informs that it will publish consolidated periodical reports and - as issuer with registered office in country other than Republic of Poland – the Company will not publish individual periodical reports.


Raport bieżący nr 1 / 2010   

Data: 5.01.2010       

Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), informuje, że Spółka będzie publikowała raporty okresowe w 2010 roku zgodnie z następującymi datami:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
· za IV kw. 2009 roku - 25 lutego 2010
· za I kw. 2010 roku - 6 maja 2010
· za III kw. 2010 roku - 9 listopada 2010

Skonsolidowany raport półroczny:
· za I półrocze 2010 roku - 4 sierpnia 2010

Skonsolidowany raport roczny:
· Skonsolidowany raport roczny za rok 2009 - 30 marca 2010

Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka rezygnuje z publikacji raportu za II kwartał 2010 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 oraz § 82 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.