Current report no 1/2013 / Raport bieżący nr 1/2013

January 02, 2013

Current report no 1/2013 / Raport bieżący nr 1/2013

Dates of publication of periodical reports in 2013 and information about publication of consolidated reports

Date: January 2nd, 2013

Title: Dates of publication of periodical reports in 2013 and information about publication of consolidated reports

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p 2 Act on Public Offering – current and periodic information

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") in relation to Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal (“the Regulation”), hereby informs that the Company will publish its periodical reports in 2013 in the following dates:


Consolidated quarterly reports:

-       Q4 2012 - February 27th, 2013

-       Q1 2013 - May 8th, 2013

-       Q3 2013 - November 7th, 2013

 

Consolidated Half-year report:

-       H1 2013 - August 7th, 2013

 

Consolidated Annual Report:

-       Consolidated annual report for 2012 - March 27th, 2013

 

The Board of Directors informs that according to § 101 sec. 2 of the Regulation the Company resigned from publication of quarterly report for Q2 2013. In the same time, according to § 83 sec. 1 and 3 and § 82 sec. 3 of the Regulation, the Company informs that it will publish consolidated periodical reports and - as issuer with registered office in country other than Republic of Poland – the Company will not publish individual periodical reports.

 

Raport bieżący nr: 1/2013

Data: 2 stycznia 2013

Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                       

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie"), informuje, że Spółka będzie publikowała raporty okresowe w 2013 roku zgodnie z następującymi datami:

 

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kw. 2012 roku - 27 lutego 2013

- za I kw. 2013 roku - 8 maja 2013

- za III kw. 2013 roku - 7 listopada 2013

 

Skonsolidowany raport półroczny:

- za I półrocze 2013 roku - 7 sierpnia 2013

 

Skonsolidowany raport roczny:

- Skonsolidowany raport roczny za rok 2012 - 27 marca 2013

 

Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka rezygnuje z publikacji raportu za II kwartał 2013 roku. Jednoczeńie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 oraz § 82 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.