Current report no 1/2017 / Raport bieżący nr 1/2017

January 09, 2017

Current report no 1/2017 / Raport bieżący nr 1/2017

Dates of publication of periodical reports in 2017 and information about publication of consolidated reports

Date: January 9th, 2017

Title: Dates of publication of periodical reports in 2017 and information about publication of consolidated reports

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer“) in relation to Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal (“the Regulation”), hereby informs that the Company will publish its periodical reports in 2017 in the following dates:

Consolidated quarterly reports:
- Q4 2016 - February 28th, 2017
- Q1 2017 - May 9th, 2017
- Q3 2017 - November 7th, 2017

Consolidated Half-year report:
- H1 2017 - August 8th, 2017

Consolidated Annual Report:
- Consolidated annual report for 2016 - March 30th, 2017

The Board of Directors informs that according to § 101 sec. 2 of the Regulation the Company resigned from publication of quarterly report for Q2 2017.

In the same time, according to § 83 sec. 1 and 3 and § 82 sec. 3 of the Regulation, the Company informs that it will publish consolidated periodical reports and - as issuer with registered office in country other than Republic of Poland – the Company will not publish individual periodical reports.

 

Raport bieżący nr: 1/2017  

Data: 9 stycznia 2017

Tytuł: Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                      
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", „Emitent“) w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie"), informuje, że Spółka będzie publikowała raporty okresowe w 2017 roku zgodnie z następującymi datami:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za IV kw. 2016 roku - 28 lutego 2017
- za I kw. 2017 roku - 9 maja 2017
- za III kw. 2017 roku - 7 listopada 2017 

Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2017 roku - 8 sierpnia 2017 

Skonsolidowany raport roczny:
- Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 30 marca 2017
 
Rada Dyrektorów informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka rezygnuje z publikacji raportu za II kwartał 2017 roku.
Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 oraz § 82 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikowała skonsolidowane raporty okresowe i - jako emitent z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska - nie będzie publikowała jednostkowych raportów okresowych.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.