Current report no 10/2011 / Raport bieżący nr 10/2011

July 28, 2011

Current report no 10/2011 / Raport bieżący nr 10/2011

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer”, „the Company”) informs that due to the economic turbulence in Belarus (described in the current report no 9/2011 from July 28th, 2011) negatively impacting its H1 2011 results, has decided to change the financial forecasts of net profit after tax for the year 2011 that were announced in the current report no 3/2011 from February 23rd, 2011.

Date: 28.07.2011

Title:  Change of the financial forecasts for Y2011

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer”, „the Company”) informs that due to the economic turbulence in Belarus (described in the current report no 9/2011 from July 28th, 2011) negatively impacting its H1 2011 results, has decided to change the financial forecasts of net profit after tax for the year 2011 that were announced in the current report no 3/2011 from February 23rd, 2011.

The original forecast of net profit after tax was between USD 6 million and USD 7,5 million for Y2011. However, following the observed negative effect of the situation in Belarus, evaluated on USD 2,5 million for Q2 2011 and possibility of USD 1 million additional losses on operations in this country this year, the Company changes the forecast of net profit after tax to between USD 3 million and USD 4,5 million for Y2011.

The forecast of sales revenue remains unchanged, at the level between USD 1,6 billion and USD 1,65 billion.

The significant assumptions of the new forecast are the following:

- positive trend in demand on the Company’s biggest markets will continue. The Former Soviet Union, Central and Eastern Europe and the Middle East regions will reach a growth rate of at least +5% compared to Y2010

- growth rate in the biggest single markets (Russia and Ukraine) will reach at least +10% compared to Y2010

- no double dip in the economy, that could adversely affect markets

- no major changes in currency exchange rates, especially in the EUR/USD pair, and the Company will be able to hedge against them at least to the same extent as in H2 2010

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a monthly basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each month of 2011. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended).  


Raport bieżący nr 10 / 2011   

Data: 28.07.2011       

Tytuł:  Zmiana prognoz finansowych na 2011 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z zawirowaniami gospodarczymi na Białorusi (opisanymi w raporcie bieżącym nr 9/2011 z 28 lipca 2011 roku) negatywnie wpływającymi na wyniki Spółki w I półroczu 2011 roku, zdecydowała o zmianie prognozy zysku netto po opodatkowaniu w 2011 roku, która została ogłoszona w raporcie bieżącym nr 3/2011 z 23 lutego 2011 roku.

Pierwotna prognoza zysku netto po opodatkowaniu wynosiła od 6 mln USD do 7,5 mln USD w 2011 roku. Jednak, w związku z obserwowanym negatywnym efektem sytuacji na Białorusi, ocenionym na 2,5 mln USD w II kwartale 2011 roku oraz możliwością dalszej straty na operacjach w tym kraju w wysokości 1 mln USD w tym roku, Spółka zmienia prognozę zysku netto po opodatkowaniu do poziomu od 3 mln USD do 4,5 mln USD w 2011 roku.

Prognoza przychodów ze sprzedaży pozostaje niezmieniona, na poziomie od 1,6 miliarda USD do 1,65 miliarda USD.

Istotne założenia nowej prognozy:

- pozytywny trend w popycie na największych rynkach Spółki będzie kontynuowany. Regiony krajów b. ZSRR, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu osiągną przynajmniej +5% stopę wzrostu w porównaniu do 2010 roku

- stopa wzrostu największych pojedynczych rynków (Rosja i Ukraina) osiągnie przynajmniej +10% w porównaniu do 2010 roku

- brak podwójnego dna w gospodarce, które mogłoby niekorzystnie wpłynąć na rynki

- brak dużych zmian w kursach wymiany walut, szczególnie na parze EUR/USD, oraz założenie że Spółka będzie w stanie zabezpieczać się przeciw nim przynajmniej w takim samym stopniu jak w II półroczu 2010 roku

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach miesięcznych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym miesiącu 2011 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.