Current report no 10/2014 / Raport bieżący nr 10/2014

May 26, 2014

Current report no 10/2014 / Raport bieżący nr 10/2014

Statement

Date: 26.05.2014

Subject: Statement

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company“, „the Issuer“) in relation to article published by Puls Biznesu in Poland on May 23rd, 2014 entitled „Telephones pumps up distributors“ („Cheaters infected giants”) hereby states the following:

- The Company has never took part in any VAT carousel mechanism

- The Company has all mechanisms and procedures in place to avoid such situation, which was confirmed also by external authorities

- The Company is the leading IT distributor covering whole EMEA region, selling a wide range of IT products in approximately 75 counties in the world and sales to Poland and export sales of Polish subsidiary is only a small part of the Company business

- The Company grew significantly in the smartphones segment mostly due to increased sales of own branded smartphones. Naturally this excludes any relations with VAT carousel mechanism.

- The Company’s subsidiary in Poland is mainly focused on sales of own branded goods and as regards to third party goods it does not conduct any purchase from dubious contrahents or sales to dubious clients, and whenever the subsidiary buys goods from other Poland registered companies, it does a full review of their operations and legality of goods purchased, and pays all VAT tax related

- The Company’s subsidiary in Poland pays all taxes related to its operations

- When the subsidiary is exporting goods to other EU country it only deducts the VAT from VAT already paid to purchase goods from known and legal source

- The Company is a member of ZIPSEE organization and actively fights for changes in VAT rules and introduction of reversed VAT, in order to eliminate from the market any VAT frauds

Additionaly the Company’s Board of Directors states that:

- The article in its form and content is manipulation. The newspaper is misleading the reader by on one hand publishing on the first page in large letters thesis that the biggest IT distributors in Poland were used by criminals for VAT carousel, while on the other hand in the article there are only anonymous sources that do not confirm that any of the Companies were used and saying that there are no evidences for such situation.

- Since the article is about VAT carousel in Poland, author is misleading the reader by combining his thesis related to Polish market with numbers related to the Company’s overal sales of smartphones and overal growth in revenues from operations in all our countries (we are selling to approximately 75 countries in the world).

The Company considers that thesis in the article as regards to the Company are not true and are misleading, and thus the article bears the marks of manimulation.

Raport bieżący nr 10/2014

Data: 26.05.2014

Temat: Oświadczenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:  

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka“, „Emitent“) w nawiązaniu do artykułu opublikowanego przez „Puls Biznesu“ w Polsce w dniu 23 maja 2014 roku zatytułowanego „Telefony pompują dystrybutorów“ („Oszuści zainfekowali gigantów“) niniejszym oświadcza co następuje:

- Spółka nigdy nie brała udziału w żadnym mechanizmie karuzeli VAT

- Spółka posiada mechanizmy i procedury wprowadzone w celu unikania takich sytuacji, co zostało potwierdzone przez organy zewnętrzne

- Spółka jest wiodącym dystrybutorem IT działającym na terenie całego regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), sprzedającym szerokie portfolio produktów IT do około 75 krajów świata, zaś sprzedaż do Polski oraz sprzedaż eksportowa polskiej spółki zależnej stanowią jedynie małą część biznesu Spółki

- Spółka urosła istotnie w egmencie smartfonów głównie dzięki zwiększonej sprzedaży smartfonów pod marką własną. W naturalny sposób wyklucza to jakiekolwiek związki z mechanizmem karuzeli VAT

- Podmiot zależny Spółki w Polsce koncentruje się głównie na sprzedaży produktów pod markami własnymi, zaś w odniesieniu do produktów innych producentów nie realizuje żadnych zakupów od wątpliwych kontrahentów jak również nie realizuje żadnej sprzedaży do wątpliwych klientów, oraz zawsze gdy spółka zależna dokonuje zakupów od innej zarejestrowanej w Polsce firmy, w pełni weryfikuje jej działalność oraz legalność kupowanych towarów, oraz płaci należny podatek VAT

- Podmiot zależny Spółki w Polsce płaci wszelkie podatki związane ze swoją działalnością

- Gdy spółka zależna eksportuje dobra do innych krajów UE odlicza jedynie VAT od kwot VAT już zapłaconych przy zakupie dóbr ze znanych i legalnych źródeł

- Spółka jest członkiem organizacji ZIPSEE i aktywnie walczy o zmiany w regulacjach dotyczących VAT i wprowadzenie odwróconego VAT, w celu wyeliminowania z rynku jakichkolwiek wyłudzeń VAT

Ponadto Rada Dyrektorów Spółki stwierdza, że:

- Artykuł w swojej formie i treści jest manipulacją. Gazeta wprowadza w błąd czytelnika z jednej strony publikując na pierwszej stronie wielkimi literami tezę, iż najwięksi dystrybutorzy IT w Polsce zostali wykorzystani przez kryminalistów w ramach karuzeli VAT, podczas gdy z drugiej strony w artykule znajdują się jedynie anonimowe źródła, które nie potwierdzają, że którakolwiek z firm została wykorzystana i mówiące, iż nie ma żadnych dowodów takiej sytuacji

- Jako że artykuł dotyczy karuzeli VAT w Polsce, autor wprowadza czytelników w błąd łącząc swoją tezę związaną z rynkiem Polskim z liczbami odnoszącymi się do całkowitej sprzedaży smartfonów przez Spółkę oraz całkowitego wzrostu przychodów z działalności we wszystkich krajach naszej działalności (sprzedajemy do około 75 krajów na świecie)

Spółka uznaje, że tezy zawarte w artykule, w odniesieniu do Spółki, za nieprawdziwe oraz wprowadzające w błąd, w związku z czym artykuł nosi znamiona manipulacji.

     

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.