Current report no 10/2015 / Raport bieżący nr 10/2015

July 14, 2015

Current report no 10/2015 / Raport bieżący nr 10/2015

Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Title: Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Date: 14.07.2015

Subject: Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on July 14th, 2015 the Company has received from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. acting on behalf of governed investment fund QUERCUS Parasolowy SFIO („the Fund”) notification that following to sale of the Company’s shares on July 10th, 2015 total share of this Fund on its own descended below the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders.

According to the notification, before the abovementioned sale of shares the Fund had 2 780 204 Company’s shares that were equal to 5,01% in the Company’s share capital and had 2 780 204 votes from these shares, that were equal to 5,01% of total number of votes.

According to the notification, after the abovementioned sale of shares the Fund hold 2 680 204 Company’s shares, equal to 4,83% in the Company’s share capital and have 2 680 204 votes from these shares, equal to 4,83% of total number of votes.

Raport bieżący nr: 10/2015

Data: 14 lipca 2015

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:  

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 14 lipca 2015 roku Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO („Fundusz“) zawiadomienie, iż w wyniku zbycia w dniu 10 lipca 2015 r. akcji Spółki samodzielny udział tego Funduszu przekroczył w dół próg 5% w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem przed wskazanym powyżej zbyciem akcji Fundusz posiadał 2 780 204 akcji Spółki, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki i posiadały 2 780 204 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem po wskazanym powyżej zbyciu akcji Fundusz posiada 2 680 204 akcji Spółki, co stanowi 4,83% kapitału zakładowego Spółki i posiada 2 680 204 głosów z tych akcji, co stanowi 4,83% ogólnej liczby głosów.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.