Current report no 11/2011 / Raport bieżący nr 11/2011

August 08, 2011

Current report no 11/2011 / Raport bieżący nr 11/2011

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs about change of the publication date of the consolidated semi-annual report for H1 2011.

Date: 08.08.2011

Title:  Change of the publication date of the H1 2011 report
Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message:  

According to § 103 sec. 2 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on condition of recognition of information required by law of a non-member country as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs about change of the publication date of the consolidated semi-annual report for H1 2011 from August 10th 2011 (as written in current report no 1/2011 from January 10th, 2011 to August 18th,  2011. 
The other dates (the date of publication of report for Q3 2011) remain unchanged.
 

 


 

Raport bieżący nr 11 / 2011   

Data: 08.08.2011       

Tytuł:  Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Wiadomość:
Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Dyrektorow ASBISc Enterprises PLC ("Spółka") informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku z 10 sierpnia 2011 r. (jak zostało wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r.) na 18 sierpnia 2011 r. 
Pozostałe daty (data przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku) pozostają bez zmian.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.