Current report no 11/2013 / Raport bieżący nr 11/2013

May 09, 2013

Current report no 11/2013 / Raport bieżący nr 11/2013

Content of draft resolutions for the AGM convened on June 4th, 2013

Title: Content of draft resolutions for the AGM convened on June 4th, 2013

Date: 08.05.2013

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on June 4th, 2013.
Legal ground: Paragraph 38, sec. 1 passage 3 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of non-member country as equal.

Draft resolutions

Projekty uchwał


Raport bieżący nr: 11/2013

Tytuł: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 4 czerwca 2013 r.

Data: 08.05.2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 4 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał

Draft resolutions

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.