Current report no. 12/2009 / Raport bieżący nr. 12/2009

May 06, 2009

Current report no. 12/2009 / Raport bieżący nr. 12/2009

Appointment of a new Non- Executive Director / Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego

Date: May 6th, 2009

Subject: Appointment of a new Non- Executive Director

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc (“the Company”) hereby informs that with immediate effect Mr. Kyriacos Christofi has been appointed as a Non-Executive Director on the Company’s Board of Directors.

Mr. Kyriacos Christofi was born in 1939. He graduated with distinction from the American University of Beirut with a B.A. degree in Political Science and Public Administration.

Currently he is a chairman of the Health Insurance Organization in Cyprus (since 2005). He is also a chairman and a member of the boards at several institutions, including Radio and Television Committee (chairman), Air Transport Licensing Authority (chairman) and the Cyprus Development Bank (member).
Previously he was Minister of Commerce, Industry and Tourism (1995-1997) and for fourteen years (1982-1995) Director-General in Ministry of Interior, Ministry of Commerce, Industry and Tourism and Communications and Works in Cyprus.

His fifty two years career includes a number of positions related to government and international activities, including representing Cyprus on the Second Committee of the U.N. General Assembly at its four sessions in a row. He headed a number of Delegations on bilateral trade and other relations, participated in the Commonwealth Round Table on International Trade Strategies, and was also a member of the Cyprus Delegation to the Commonwealth Heads of State and Government meeting.

According to Mr. Kyriacos Christofi’s declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

The legal grounds: § 5 section 1 point 22 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009, on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country’s law as equal and Article 56 section 1 point 2 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies.

 


Raport bieżący nr. 12/2009

Data: 6 maja 2009

Temat: Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc (“Spółka”) niniejszym informuje, że ze skutkiem natychmiastowym Pan Kyriacos Christofi został powołany do Rady Dyrektorów Spółki, jako Dyrektor niewykonawczy.
Pan Kyriacos Christofi urodził się w 1939 roku. Ukończył z wyróżnieniem American University of Beirut z tytułem licencjata Nauk Politycznych i Administracji Publicznej.

Aktualnie jest przewodniczącym Organizacji Ubezpieczeń Zdrowotnych na Cyprze (od 2005 roku). Jest również przewodniczącym i członkiem rad w szeregu instytucji, włączając Komitet ds. Radia i Telewizji (przewodniczący), Urzędu ds. licencji w transporcie lotniczym (przewodniczący) oraz Cypryjskiego Banku Rozwoju (członek rady).

Wcześniej był Ministrem Handlu, Przemysłu i Turystyki (1995-1997) oraz przez czternaście lat (1982-1995) piastował stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Interioru, Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki oraz Komunikacji i Pracy na Cyprze.
Jego pięćdziesięciodwuletnia kariera obejmuje również szereg pozycji związanych z działalnością rządową i międzynarodową, wliczając reprezentację Cypru na czterech z rzędu sesjach Drugiego Komitetu Zgromadzenia Generalnego Narodów Zjednoczonych. Przewodniczył szeregowi delegacji w sprawach handlu bilateralnego i innych, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu Wspólnoty Narodów ds. Strategii Handlu Międzynarodowego, był również członkiem delegacji Cypru na spotkanie szefów państw i rządów Wspólnoty Narodów .

Zgodnie z deklaracją Pana Kyriacos Christofi, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 sekcja 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Artykuł 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

 

 

 


 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.