Current report no 12/2010 / Raport bieżący nr 12/2010

July 06, 2010

Current report no 12/2010 / Raport bieżący nr 12/2010

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company", "the Issuer") informs that on July 6th, 2010 the Company received from Sangita Enterprises Limited notification in mode of art. 69 of the Act from July 29, 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies.

Date:   06.08.2010

Title:  Information from shareholder - Sangita Enterprises Limited

Legal Ground: Art. 70 p. 1 of the Act on Public Offering - purchase or sale of significant stake of shares
 

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company", "the Issuer") informs that on July 6th, 2010 the Company received from Sangita Enterprises Limited notification in mode of art. 69 of the Act from July 29, 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies. 

Sangita Enterprises Limited informed about decrease of its share in overall number of votes at the Issuer's general meeting of shareholders below 5%. This change occured because of transfer of 2.800.000 shares of the Issuer held by Sangita Enterprises Limited, to its beneficial owners, as result of transactions conducted on June 30th, 2010. These transactions were conducted outside the regulated market, under civil law agreements.
 

Before these transactions Sangita Enterprises Limited held 2.800.000 shares in the Company, accounting for 5,05% of the Company's share capital, which vested in their holder 2.800.000 votes at the general meeting of the Company, such votes constituting 5,05% of the overallnumber of votes. After these transactions Sangita Enterprises Limited does not hold any shares in the Company.
 

In the same time the Board of Directors informs that these shares were bought by two of ASBISc Enterprises PLC employees, who were the beneficial owners of Sangita Enterprises Limited. ASBISc Enterprises PLC informed about these transactions of purchase of the Company's shares by these person on July 5th, 2010 pursuant to notifications received from these employees.


 


Raport bieżący nr 11 / 2010   

Data: 06.08.2010       

Tytuł: Informacja od akcjonariusza - Sangita Enterprises Limited

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2010 roku Spółka otrzymała od Sangita Enterprises Limited ("Sangita") zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sangita Enterprises Limited poinformowała o obniżeniu udziału w głosach na WZA Emitenta poniżej progu 5%. Zmiana ta nastąpiła w związku z transakcjami przeniesienia posiadanych przez Sangita 2.800.000 akcji Emitenta na faktycznych właścicieli Sangita, w wyniku transakcji zawartych dnia 30 czerwca 2010 roku. Transakcje zostały przeprowadzone poza rynkiem regulowanym, na podstawie umów cywilnoprawnych.

Przed tymi transakcjami Sangita Enterprises Limited posiadała 2.800.000 akcji Spółki, ktore stanowiły 5,05% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 2.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów. Po tych transakcjach Sangita Enterprises Limited nie posiada akcji Spółki.

Jednocześnie Rada Dyrektorów informuje, że akcje zostały nabyte przez dwóch pracowników ASBISc Enterprises PLC, którzy byli faktycznymi właścicielami Sangita Enterprises Limited. ASBISc Enterprises PLC informowała o transakcjach nabycia akcji Spółki przez te osoby w dniu 5 lipca 2010 roku na podstawie zawiadomień otrzymanych od tych pracowników.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.