Current report no 12/2015 / Raport bieżący nr 12/2015

August 07, 2015

Current report no 12/2015 / Raport bieżący nr 12/2015

Appointment of a Non-Executive Director

Title:  Appointment of a Non-Executive Director

Date: 07.08.2015

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 of the Act on public offering 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", "the Issuer") hereby announces that Mr. Demos Demou has been appointed to the Board of Directors as a Non-Executive Director effective from August 7th, 2015.

Mr. Demos Demou, born in 1969. His career includes a number of managerial positions, mainly in the Shipping and Banking Industry.
Currently he is the managing director of Fidelius Management Services Ltd. In the past he was working for a number of companies including the Limassol Cooperative Savings Bank Ltd where he held the position of the Financial Manager for 5 years, V.Ships Ltd, Comarine Ltd, Oesterreichischer Lloyd Ship Management (Cyprus) Ltd, Acomarit (Cyprus) Ltd, Blasco Ship Management (Cyprus) Ltd, Unicom Management Services Ltd and Nikos Karantokis Holdings.

He is a member of the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus since 1995, a fellow member of the Association of Chartered Certified Accountants of United Kingdom, a member of the Society of Trust and Estate Practitioners and a graduate of the International Management Development Institute / University of Pittsburgh. 

According to Mr. Demos Demou' declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

The legal grounds: § 5 section 1 point 22 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009, on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country's law as equal and Article 56 section 1 point 2 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies.

Raport bieżący nr 12/2015

Tytuł: Powołanie nowego Dyrektora Niewykonawczego

Data: 07.08.2015

Podstawa prawna: Art. 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy o ofercie publicznej 

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że Pan Demos Demou został powołany do Rady Dyrektorów jako Dyrektor Niewykonawczy począwszy od dnia 7 sierpnia 2015 roku.

Pan Demou urodził się w 1969 roku. W swojej karierze zawodowej zajmował szereg stanowisk menedżerskich, głównie w branży bankowej i branży transportu morskiego.

Aktualnie jest dyrektorem zarządzającym Fidelius Management Services Ltd. W przeszłości pracował dla szeregu firm, w tym dla Limassol Cooperative Savings Bank Ltd gdzie zajmował stanowisko Financial Manager przez pięć lat, V.Ships Ltd, Comarine Ltd, Oesterreichischer Lloyd Ship Management (Cyprus) Ltd, Acomarit (Cyprus) Ltd, Blasco Ship Management (Cyprus) Ltd, Unicom Management Services Ltd oraz Nikos Karantokis Holdings.

Jest członkiem Institute of Certified Public Accountants of Cyprus od 1995 roku, członkiem Association of Chartered Certified Accountants of United Kingdom, członkiem Society of Trust and Estate Practitioners oraz absolwentem International Management Development Institute / University of Pittsburgh. 

Zgodnie z oświadczeniem Pana Demos Demou nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 paragraf 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Artykuł 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.