Current report no 12/2016 / Raport bieżący nr 12/2016

August 12, 2016

Current report no 12/2016 / Raport bieżący nr 12/2016

Notification about exceeding above the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Date: 12.08.2016

Subject: Notification about exceeding above the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on August 12th, 2016 the Company has received from Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. notification that following to purchase of the Company’s shares on August 10th, 2016 share of Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestyjny Otwarty and Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („the Funds“) managed by Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. exceeded the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders.

According to the notification, before the abovementioned purchase of shares the Funds had 2 769 690 Company’s shares that were equal to 4,99% in the Company’s share capital and had 2 769 690 votes from these shares, that were equal to 4,99% of total number of votes.

According to the notification, after the abovementioned purchase of shares the Funds hold 2 934 690 Company’s shares, equal to 5,29% in the Company’s share capital and have 2 934 690 votes from these shares, equal to 5,29% of total number of votes.

According to the notification with respect to the Fund there are no subsidiaries, holding shares of the Company and persons referred to in Article 87 paragraph 1 point 3 letter c of the Act on Public Offering.

According to the notification the Fund does not have the votes to the shares calculated in the manner specified in Article 69b paragraph 2 and 3 of the Act on Public Offering.

Raport bieżący nr: 12/2016

Data: 12 sierpnia 2016

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 roku Spółka otrzymała od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż w wyniku nabycia w dniu 10 sierpnia 2016  r. akcji Spółki udział Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestyjny Otwarty and Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusze“) zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczył próg 5% w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem przed wskazanym powyżej nabyciem akcji Fundusze posiadały 2 769 690 akcji Spółki, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego Spółki i posiadały 2 769 690 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,99% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem po wskazanym powyżej nabyciu akcji Fundusze posiadają 2 934 690 akcji Spółki, co stanowi 5,29% kapitału zakładowego Spółki i posiadają 2 934 690 głosów z tych akcji, co stanowi 5,29% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem w odniesieniu do funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.