Current report no 12/2018 / Raport bieżący nr 12/2018

April 10, 2018

Current report no 12/2018 / Raport bieżący nr 12/2018

Content of draft resolutions for the AGM convened on May 8th, 2018

Date: 10.04.2018

Title: Content of draft resolutions for the AGM convened on May 8th, 2018

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby publishes in the attached file the content of the draft resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held on May 8th, 2018.

Legal ground: Paragraph 38, sec. 1 passage 3 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of non-member country as equal.

Draft resolutions

Projekty uchwał        

Raport bieżący nr: 12/2017

Data: 10.04.2018

Tytuł: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 8 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 8 maja 2018 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał

Draft resolutions

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.