Current report no. 13/2009 / Raport bieżący nr. 13/2009

May 06, 2009

Current report no. 13/2009 / Raport bieżący nr. 13/2009

Appointment of a new Non- Executive Director / Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego

Date: May 6th, 2009

Subject: Appointment of a new Non- Executive Director

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:
The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc (“the Company”) hereby informs that with immediate effect Mr. Efstathios Papadakis has been appointed as a Non-Executive Director on the Company’s Board of Directors.
Mr. Efstathios Papadakis was born in 1936. He graduated from the University of Economics and Commerce, Athens.
Mr. Papadakis career includes a number of positions related to business and public administration. Since 1962 he was involved in the petroleum business. Then he served as a member of the BOD of many Cyprus private,as well as public companies, including KEO (Vice President), Amathus Navigation, Orphanides Supermarkets, A.S.G. and Phil. Andreou.
He served as a Minister of Labour and Social Insurance Ministry (1997-1998) and a president of the CYTA Board of Directors (2000-2003). From the 1st of January 2009 he is a member of the Temporary Managing Committee of the Cyprus University of Technology (TEPAK).
He also served on the BOD of Limassol’s Chamber Of Commerce and on the Cyprus Commercial and Industrial Chamber centre of productivity. 
He also served as an Officer in Civil Defence and is a member of the Board of Directors of the Institute of Eurodemocracy and is a member of many charitable institutions.
According to Mr. Efstathios Papadakis’ declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.
The legal grounds: § 5 section 1 point 22 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009, on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country’s law as equal and Article 56 section 1 point 2 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies.

 Raport bieżący nr 13/2009


Data: 6 maja 2009

Temat: Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc (“Spółka”) niniejszym informuje, że ze skutkiem natychmiastowym Pan Efstathios Papadakis został powołany do Rady Dyrektorów Spółki, jako Dyrektor niewykonawczy.
Pan Efstathios Papadakis urodził się w 1936 roku. Ukończył Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Atenach.
Kariera pana Papadakisa obejmuje szereg pozycji związanych z biznesem i administracją publiczną. Od 1962 roku był związany z przemysłem paliwowym. Następnie sprawował funkcję członka Rady Dyrektorów wielu prywatnych i publicznych firm na Cyprze, włączając KEO (Wiceprezydent), Amathus Navigation, Orphanides Supermarkets, A.S.G. oraz Phil. Andreou.
Był Ministrem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1997-1998) oraz prezydentem Rady Dyrektorów CYTA (2000-2003). Od 1 stycznia 2009 jest członkiem Tymczasowego Komitetu Zarządzającego Cypryjskiego Uniwersytetu Technologicznego (TEPAK).
Sprawował funkcję członka Rady Dyrektorów Izby Handlowej w Limassol oraz Centrum produktywności Cyprysjkiej Izby  Handlu i Przemysłu
Był Oficerem Obrony Cywilnej oraz członkiem Rady Dyrektorów Instytutu Eurodemokracji. Jest członkiem wielu instytucji charytatywnych.
Zgodnie z deklaracją Pana Efstathiosa Papadakisa, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Podstawa prawna: § 5 paragraf 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Artykuł 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.