Current report no 13/2010 / Raport bieżący nr 13/2010

August 18, 2010

Current report no 13/2010 / Raport bieżący nr 13/2010

The Board of Directors of ASBISc ENTERPRISES PLC ("the Company", "the Issuer"), hereby publishes information received on August 18th, 2010 from Aviva Investors Poland S.A. about exceeding the threshold of 5% of votes at the General Meeting of Shareholders

Date:   18.08.2010

Title:  Notification about exceeding of the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Legal Ground: Art. 56 ust. 1 p 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message:  
The Board of Directors of ASBISc ENTERPRISES PLC ("the Company", "the Issuer"), hereby publishes information received on August 18th, 2010 from Aviva Investors Poland S.A. ("Aviva") acting on its own name and on behalf of Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty and Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("the Funds") on the basis of the art. 69 par. 1 p 1 with relation to art. 87  par. 1 p 2 and art. 87 par. 1 p 3b of the Act of 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies (Journal of Laws 2009, no 185, item 1439) about exceeding the threshold of 5% in total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders by the Funds due to the purchase of shares that took place on August 11th, 2010 (settlement day of the transaction on 16th August 2010).

Before the transaction:

- the Funds held altogether 2 769 414 shares of ASBISc ENTERPRISES PLC, consisting of 4.99% of the Company's share capital and entitling to 2 769 414 votes at the Company's General Meeting of Shareholders that correspond to 4.99% in the total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders.

- the Aviva’s managed portfolios, that are composed of one or more financial instruments which entitle Aviva acting as the manager to exercise voting rights on behalf of principals at the General Meeting of Shareholders, held 2 769 414 Company's shares that correspond to 4.99% of the Company's share capital and entitles to 2 769 414 votes at the Company’s General Meeting of Shareholders that correspond to 4.99% of total number of votes at the General Meeting of Shareholders.

In result of the abovementioned transaction:

- the Funds hold altogether 2 919 414 shares of ASBISc ENTERPRISES PLC consisting of 5.26% of the Company's share capital and entitling to 2 919 414 votes at the Company's General Meeting of Shareholders that correspond to 5.26% of the total number of votes at the Company's General Meeting of Shareholders.

- the Aviva’s managed portfolios, that are composed of one or more financial instruments which entitle Aviva acting as the manager to exercise voting rights on behalf of principals at the General Meeting of Shareholders, hold 2 919 414 Company's shares that correspond to 5.26% of the Company's share capital and entitles to 2 919 414 votes at the Company’s General Meeting of Shareholders that correspond to 5.26% of total number of votes at the General Meeting of Shareholders.
 


 


Raport bieżący nr 13 / 2010   

Data: 18.08.2010       

Tytuł: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka", "Emitent"), przekazuje informację otrzymaną w dniu 18 sierpnia 2010 r. od Aviva Investors Poland S.A.(dalej "Aviva") działającego w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz „Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” i „Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” (dalej "Fundusze") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz w nawiązaniu do art. 87  ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1439 z późniejszymi zmianami) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez Fundusze w wyniku zakupu akcji dokonanego w dniu 11 sierpnia 2010 r. (rozliczonego 16 sierpnia 2010 r.).

Przed transakcją:

- Fundusze posiadały łącznie 2 769 414 sztuk akcji ASBISc ENTERPRISES PLC, stanowiących 4,99% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2 769 414 głosów na WZA Spółki co stanowiło 4,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

- W skład portfeli zarządzanych przez Aviva, które składają się z jednego lub więcej instrumentów finansowych i które uprawniają Aviva działającą jako zarządzającego do wykonywania prawa głosu na WZA w imieniu zleceniodawców, wchodziło 2 769 414 sztuk akcji Spółki, które stanowiły 4,99% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 2 769 414 głosów, które stanowiły 4,99% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

W rezultacie wskazanej powyżej transakcji:

- Fundusze posiadają łącznie 2 919 414 sztuk akcji ASBISc ENTERPRISES PLC stanowiących 5,26% w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 2 919 414 głosów na WZA Spółki, co stanowi 5,26% ogólnej liczby głosów na WZA.

- W skład portfeli zarządzanych przez Aviva, które składają się z jednego lub więcej instrumentów finansowych i które uprawniają Aviva działającą jako zarządzającego do wykonywania prawa głosu na WZA w imieniu zleceniodawców, wchodzi 2 919 414 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,26% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 2 919 414 głosów, które stanowią 5,26% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.