Current report no 13/2015 / Raport bieżący nr 13/2015

August 13, 2015

Current report no 13/2015 / Raport bieżący nr 13/2015

Resignation of non-executive Director

Title: Resignation of non-executive Director

Date: 13.08.2015

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 of the Act on public offering

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company", "the Issuer") hereby informs that Mr. Efstathios Papadakis, non-executive Director of the Company has resigned from his position with the effective date of August 13th, 2015. His resignation was approved by the Company's Board of Directors.
Mr. Papadakis did not specify the reasons of his resignation.

The company wishes to thank Mr. Efstathios Papadakis for his valuable contribution to ASBIS during his presence on the Board. He has brought considerable expertise during many years of cooperation. The company wishes Mr. Papadakis all success in his future endeavors.

Raport bieżący nr 13/2015

Tytuł: Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego

Data: 13.08.2015

Podstawa prawna: Art. 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy o ofercie publicznej 

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że Pan Efstathios Papadakis, Dyrektor niewykonawczy Spółki, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2015. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Dyrektorów Spółki. Pan Efstathios Papadakis nie wskazał powodów swojej rezygnacji.


 

Spółka pragnie podziękować Panu Efstathios Papadakis za jego cenne wsparcie działalności ASBIS podczas obecności w Radzie. Pan Papadakis wniósł do Spółki znaczącą wiedzę w czasie wielu lat współpracy. Spółka życzy Panu Papadakis sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.