Current report no 14/2012 / Raport bieżący nr 14/2012

March 22, 2012

Current report no 14/2012 / Raport bieżący nr 14/2012

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company’s financial forecast for Y2012.

Current report no: 14/2012

Date: 22.03.2012Title: Financial forecast for 2012Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company’s financial forecast for Y2012.

The Company forecasts that in 2012 it will reach:

-       sales revenue at the level between USD 1,55 billion and USD 1,65 billion, and

-       net profit after tax at the level between USD 7,5 million and USD 9,5 million.

The forecasted values follow the Company’s strategy to focus more on growth in profits (both gross and net) than in revenues, by improving the Company’s product portfolio, increasing own brands sales and conducting more selective sales, in order to generate  higher gross profit margins.

Significant assumptions of the forecasted results are the following:

- positive trend in demand on the Company’s biggest markets will continue. The Former Soviet Union, Central and Eastern Europe and the Middle East regions will reach a growth rate of at least +5% compared to Y2011

- growth rate in the biggest single markets (Russia and Ukraine) will reach at least +7% compared to Y2011

- the Company will generate net profit after tax for H1 2012, which is traditionally weaker in terms of revenue and profitability

- there will be no double dip in the economy, that could adversely affect markets

- there will be no major changes in currency exchange rates, especially in the EUR/USD pair, and the Company will be able to hedge against them at least to the same extent as in H2 2011

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a monthly basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each month of 2012. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended). 

Raport bieżący nr 14 / 2012   

Data: 22.03.2012       Tytuł: Prognoza wyników finansowych na 2012 rok Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2012 rok.

Spółka prognozuje, że w 2012 roku osiągnie:

-       przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,55 mld USD a 1,65 mld USD, i

-       zysk netto po opodatkowaniu w wysokości pomiędzy 7,5 mln USD a 9,5 mln USD.

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki zakładającej skupienie się bardziej na wzroście zysków (brutto i netto) niż przychodów, poprzez ulepszanie portfolio produktowego Spółki, zwiększanie sprzedaży marek własnych oraz prowadzenie bardziej selektywnej sprzedaży, w celu generowania wyższych marż zysku brutto.

Istotne założenia prognozowanych wyników:

- pozytywny trend w popycie na największych rynkach Spółki będzie kontynuowany. Regiony krajów b. ZSRR, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu osiągną przynajmniej +5% stopę wzrostu w porównaniu do 2011 roku

- stopa wzrostu największych pojedynczych rynków (Rosja i Ukraina) osiągnie przynajmniej +7% w porównaniu do 2011 roku

- Spółka wygeneruje zysk netto po opodatkowaniu w I półroczu 2012 roku, które jest tradycyjnie słabsze pod względem przychodów i rentowności

- nie będzie podwójnego dna w gospodarce, które mogłoby niekorzystnie wpłynąć na rynki

- nie nastąpią duże zmiany w kursach wymiany walut, szczególnie na parze EUR/USD, oraz Spółka będzie w stanie zabezpieczać się przeciw zmianiom przynajmniej w takim samym stopniu jak w II półroczu 2011 roku

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach miesięcznych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym miesiącu 2012 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).\

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.