Current report no 14/2015 / Raport bieżący nr 14/2015

September 03, 2015

Current report no 14/2015 / Raport bieżący nr 14/2015

Convention of the Extraordinary General Shareholders Meeting of ASBISc Enteprises Plc

Date: 03.09.2015  


Title: Convention of the Extraordinary General Shareholders Meeting of ASBISc Enteprises Plc

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message: 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) informs that pursuant to Article 125 of the Cyprus Company Law, and in connection with par. 38 sec. 1 passage 1) of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country’s law as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC convenes the Extraordinary General Shareholders Meeting of ASBISc Enterprises PLC, to be held on September 30th, 2015 at 10:00 am CET at the Company’s headquarters at Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus with the following agenda:

Agenda:  


1. Opening of the General Meeting of Shareholders;

2. Election of the Chairman of the General Meeting of Shareholders;

3. Establishing correctness of calling the General Meeting of Shareholders and its capability to make resolutions;

4. Considering and adopting a resolution on authorization for the Board of Directors to conduct a buy-back of the Company’s shares;

5. Closing of the General Meeting of Shareholders.

Pursuant to Article 72 of Articles of Association of ASBISc Enterprises PLC and to par. 38 sec. 1 passage 1) of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country's law as equal, the Board of Directors of the Company, hereby announces that the right to participate in the General Meeting of Shareholders is vested to Shareholders who have submitted to the company inscribed individual deposit certificates or certificates confirming that shares have been deposited, at least two days before the date of the General Meeting and will not collect such certificates before the end of the Meeting. The deposit certificates of the shares should be submitted to the company's headquarters (the Board of Directors Office) at Diamond Court, 43 Koloniakou Street, Avios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus by 5:00 p.m. on September 25th, 2015.

Copies of the documents and information materials prepared for the Extraordinary General Shareholders Meeting, as required by the law, shall be available at ASBISc Enterprises PLC headquarters between 9 a.m. and 5 p.m.

The shareholders may participate in the General Shareholders Meeting and exercise the voting rights in person or by proxy. The shareholders shall be admitted to the General Shareholders Meeting against presentation of the identity cards. The attorney of the shareholders shall be obligated to present the identity card, a valid proxy and, in case of representation of the company - an excerpt from the company's register indentifying the person entitled to act in the name and on behalf of the company.

Form - Power of attorney issued by legal persons

Form - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne

Form - Power of attorney issued by individuals

Form - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne

Raport bieżący nr 14/2015

Data: 03.09.2015        

Tytuł:  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 38 ust. 1 p 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem czlonkowskim, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ASBISc Enterprises PLC, na dzień 30 września 2015 roku, na godzinę 10:00 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki;

5. Zamknięcie obrad zgromadzenia.  

Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC oraz z art par. 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Dyrektorów Spółki ogłasza że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i nie odbiorą tych certyfikatów przed końcem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed godz. 17:00 w dniu 25 września 2015 r.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.

Form - Power of attorney issued by legal persons

Form - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne

Form - Power of attorney issued by individuals

Form - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.