Current report no 14/2018 / Raport bieżący nr 14/2018

April 24, 2018

Current report no 14/2018 / Raport bieżący nr 14/2018

Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Date: 23.04.2018

Legal ground: Art. 70 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – purchase or sale of a major shareholding

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on April 23rd, 2018 the Company has received from Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Fund) notification that total share of this Fund descended below the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders.

According to the Notification, descending below the 5% threshold in the Company followed transactions conducted in the regulated market on April 19th.

According to the notification, before the abovementioned change of share the Fund had 2 792 890 Company’s shares that were equal to 5,03% in the Company’s share capital and had 2 792 890 votes from these shares, that were equal to 5,03% of total number of votes.

According to the notification, as of April 19th 2018 the Fund held 2 692 890 Company’s shares, equal to 4,85% in the Company’s share capital and had 2 692 890 votes from these shares, equal to 4,85% of total number of votes.

According to the notification there are no subsidiaries of the Fund, holding shares of the Company and persons referred to in Article 87 paragraph 1 point 3 letter c of the Act on Public Offering.

According to the notification, the number of votes calculated in the manner specified in Art. 69b para. (2) of the Public Offering Act and the conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and public companies to which the Fund would be entitled or obliged, as holder of financial instruments referred to in art. Article 69 1 pt. 1 of the Act, and financial instruments referred to in Art. 69b para. Section 2 of the Act, which is not executed exclusively by monetary settlements, is 0.

According to the notification, the number of votes calculated in the manner specified in Art. 69b para. 3 of the Act to which the financial instruments referred to in art. 69b para. 1 point 2 of the Act relate directly or indirectly is 0.

Raport bieżący nr 14/2018

Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Data: 23.04.18

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) zawiadomienie o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki poniżej progu 5% .

Zgodnie z zawiadomieniem, zejście poniżej progu 5% w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniu 19 kwietnia 2018.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed wskazaną powyżej zmianą udziału Fundusz posiadał 2 792 890 akcji Spółki, co stanowiło 5,03% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 2 792 890 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,03% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, na dzień 19 kwietnia 2018, Fundusz posiadał 2 692 890 akcji Spółki, co stanowiło 4,85% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 2 692 890 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,85% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od Funduszu, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z zawiadomieniem liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.