Current report no. 15/2009 / Raport bieżący nr. 15/2009

May 06, 2009

Current report no. 15/2009 / Raport bieżący nr. 15/2009

Re-election of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc / Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Date: May 6th, 2009

Subject: Re-election of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc

Legal ground: § 5 section 1 point 22 of the Regulation of the Ministry of Finance dated February 19th, 2009 on current and periodical reports to be prepared by securities’ issuers and on conditions of recognition of information requires by the law of non-member country as equal and Article 56 section 1 point 1 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies.

Message:

The Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company re-elected Mrss John Hirst, Constantinos Tziamalis, Kyriacos Christofi and Efstathios Papadakis to the Board of Directors.

Mr. John Hirst, 55, holds a BA in Economics from Leeds University. He is currently a non-executive Director of Hammerson Plc. Between 1988 and 2005, John was the CEO of Premier Farnell plc, the UK listed global electronics distribution company. Between 1979 and 1998, John served in various roles at Imperial Chemicals Industries plc, including that of CEO for ICI Performance Chemicals. John is a Companion of the Chartered Management Institute, Associate in Corporate Treasury Management and a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales. Prior to reelection he hold Non-executive Chairman position in the Company.
According to Mr. John Hirst’s declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Mr. Constantinos Tziamalis, born in 1975, holds a B.Sc. in Banking and Financial Services and a Masters (M.Sc.) in Finance (Corporate Credit Controller & Investor Relations). Constantinos Tziamalis worked at the private banking department of BNP Paribas in Cyprus and then joined a brokerage house, Proteas Asset Management Limited, where he worked for 3 years as Investor Accounts Manager. Constantinos joined the Company in January 2002 as Financial Project Manager. He was promoted to the position of Corporate Credit Controller & Investor Relations in March 2003, and became Director of Credit and Investor Relations as of 23 April 2007.

According to Mr. Constantinos Tziamalis’ declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Mr. Kyriacos Christofi was born in 1939, holds B.A. degree in Political Science and Public Administration. Currently he is a chairman of the Health Insurance Organization in Cyprus (since 2005), chairman and a member of the boards at several institutions, including Radio and Television Committee (chairman), Air Transport Licensing Authority (chairman) and the Cyprus Development Bank (member). Previously he was Minister of Commerce, Industry and Tourism (1995-1997) and for fourteen years (1982-1995) Director-General in Ministry of Interior, Ministry of Commerce, Industry and Tourism and Communications and Works in Cyprus. His fifty two years career includes a number of positions related to government and international activities, including representing Cyprus on the Second Committee of the U.N. General Assembly at its four sessions in a row. He headed a number of Delegations on bilateral trade and other relations, participated in the Commonwealth Round Table on International Trade Strategies, and was also a member of the Cyprus Delegation to the Commonwealth Heads of State and Government meeting.

According to Mr. Kyriacos Christofi’s declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Mr. Efstathios Papadakis was born in 1936. He graduated from the University of Economics and Commerce, Athens. Mr. Papadakis career includes a number of positions related to business and public administration. Since 1962 he was involved in the petroleum business. Then served as a member of the BOD of many Cyprus private and public companies, including KEO (Vice President), Amathus Navigation, Orphanides Supermarkets, A.S.G. and Phil. Andreou. He served as a Minister of Labour and Social Insurance Ministry (1997-1998) and a president of the CYTA Board of Directors (2000-2003). From the 1st of January 2009 he is a member of the Temporary Managing Committee of the Cyprus University of Technology (TEPAK). He also served on the BOD of Limassol’s Chamber Of Commerce and on the Cyprus Commercial and Industrial Chamber centre of productivity and as an Officer in Civil Defence. Currently he is a member of the Board of Directors of the Institute of Eurodemocracy and is a member of many charitable institutions.
According to Mr. Efstathios Papadakis’ declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.
 

 


 

Raport bieżący: 15/2008

Data: 6 maja 2009

Temat: Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Podstawa prawna: § 5 sekcja 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w sprawie uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz artykuł 56 sekcja 1 punkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”) informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybrało ponownie do Rady Dyrektorów Panów: John Hirst, Constantinos Tziamalis, Kyriacos Christofi oraz Efstathios Papadakis.

Pan John Hirst, 55, posiada dyplom licencjata ekonomii Uniwersytetu w Leeds. Aktualnie jest Dyrektorem niewykonawczym Hammerson Plc. W latach 1988 – 2005 był Dyrektorem Generalnym Premier Farnell plc, działającej globalnie brytyjskiej firmy dystrybuującej elektronikę. W latach 1979 – 1998 pełnił szereg funkcji w Imperial Chemicals Industries plc, włączając w to stanowisko Dyrektora Generalnego ICI Performance Chemicals. Jest członkiem brytyjskiego Instytutu Zaządzania (Chartered Management Institute), członkiem stowarzyszenia Corporate Treasury Management oraz członkiem Stowarzyszenia biełgych księgowych Anglii i Walii (Institute of Chartered Accountants in England & Wales). Przed reelekcją piastował stanowisko Przewodniczącego niewykonawczego Spółki.

Zgodnie z deklaracją Pana Johna Hirst, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Constantinos Tziamalis, urodzony w 1975 r., uzyskał tytuł licencjata na kierunku bankowość i usługi finansowe (1998 r.)  oraz magistra na kierunku finanse (1999 r). na Uniwersytecie Leicester. Pan Tziamalis był zatrudniony w pionie bankowości prywatnej BNP Paribas na Cyprze, a następnie (przez okres 3 lat) w domu maklerskim Proteas Asset Management Limited na stanowisku Investor Accounts Manager. Pan Tziamalis dołączył do kadry kierowniczej Spółki w styczniu 2002 r. jako Kierownik ds. projektów finansowych. W marcu 2003 r. objął stanowisko kierownika ds. kontroli kredytów korporacyjnych oraz relacji inwestorskich, a od dnia 23 kwietnia 2007 r. jest Dyrektorem ds. kontroli kredytów i relacji inwestorskich.

Zgodnie z deklaracją Pana Constantinosa Tziamalis, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Kyriacos Christofi urodził się w 1939 roku. Ukończył z wyróżnieniem American University of Beirut z tytułem licencjata Nauk Politycznych i Administracji Publicznej. Aktualnie jest przewodniczącym Organizacji Ubezpieczeń Zdrowotnych na Cyprze (od 2005 roku). Jest również przewodniczącym i członkiem rad w szeregu instytucji, włączając Komitet ds. Radia i Telewizji (przewodniczący), Urzędu ds. licencji w transporcie powietrznym (przewodniczący) oraz Cypryjskiego Banku Rozwoju (członek rady). Wcześniej był Ministrem Handlu, Przemysłu i Turystyki (1995-1997) oraz przez czternaście lat (1982-1995) piastował stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Interioru, Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki oraz Komunikacji i Pracy na Cyprze. Jego pięćdziesięciodwuletnia kariera obejmuje również szereg pozycji związanych z działalnością rządową i międzynarodową, wliczając reprezentację Cypru na czterech z rzędu sesjach Drugiego Komitetu Zgromadzenia Generalnego Narodów Zjednoczonych. Przewodniczył szeregowi delegacji w sprawach handlu bilateralnego i innych, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu Wspólnoty Narodów ds. Strategii Handlu Międzynarodowego, był również członkiem delegacji Cypru na spotkanie szefów państw i rządów Wspólnoty Narodów.

Zgodnie z deklaracją Pana Kyriacos Christofi, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Efstathios Papadakis urodził się w 1936 roku. Ukończył Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Atenach. Jego kariera obejmuje szereg pozycji związanych z biznesem i administracją publiczną. Od 1962 roku był związany z przemysłem paliwowym. Następnie sprawował funkcję członka Rady Dyrektorów wielu prywatnych i publicznych firm na Cyprze, włączając KEO (Wiceprezydent), Amathus Navigation, Orphanides Supermarkets, A.S.G. oraz Phil. Andreou. Był Ministrem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1997-1998) oraz prezydentem Rady Dyrektorów CYTA (2000-2003). Od 1 stycznia 2009 jest członkiem Tymczasowego Komitetu Zarządzającego Cypryjskiego Uniwersytetu Technologicznego (TEPAK). Sprawował funkcję członka Rady Dyrektorów Izby Handlowej w Limassol oraz Centrum produktywności Cyprysjkiej Izby  Handlu i Przemysłu. Był Oficerem Obrony Cywilnej oraz członkiem Rady Dyrektorów Instytutu Eurodemokracji. Jest członkiem wielu instytucji charytatywnych.

Zgodnie z deklaracją Pana Efstathiosa Papadakisa, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.