Current report no 15/2010 / Raport bieżący nr 15/2010

October 08, 2010

Current report no 15/2010 / Raport bieżący nr 15/2010

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer”, „the Company”) hereby publishes information received on October 8th, 2010 from MAIZURI ENTERPRISES LTD (further “MAIZURI”) pursuant to the provisions of art. 69 sec. 1 clause 2 of the Act of July 29th, 2005 on public offering and on the conditions of introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies.

Date: 08.10.2010

Title:  Shareholder’s notification about change in number of possessed shares

Legal Ground: Art. 70 p 1 Act on public offering – purchase or sale of significant stake of shares

Message:  
 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer”, „the Company”) hereby publishes information received on October 8th, 2010 from MAIZURI ENTERPRISES LTD (further “MAIZURI”) pursuant to the provisions of art. 69 sec. 1 clause 2 of the Act of July 29th, 2005 on public offering and on the conditions of introducing financial instruments to an organized trading system and on public companies (Dz.U.2005, 184, 1539, as amended) about decrease in the number of possessed shares of the Company below the threshold of 5% of total number of votes on the Company’s General Meeting as a result of transactions of sale of a total number of 2.400.000 shares of the Company conducted on October 5th, 2010 as package transactions realized on the Warsaw Stock Exchange.

Before the abovementioned transactions MAIZURI held 4.800.000 shares in the Company, accounting for 8,73% of the Company’s share capital, which vested in their holder 4.800.000 votes at the general meeting of the Company, such votes constituting 8,73% of the overall number of votes.

After the abovementioned transactions MAIZURI holds 2.400.000 shares in the Company, accounting for 4,36% of the Company’s share capital, which vested in their holder 2.400.000 votes at the general meeting of the Company, such votes constituting 4,36% of the overall number of votes.

 


Raport bieżący nr 15 / 2010   

Data: 08.10.2010       

Tytuł: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wiadomość:
 

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację otrzymaną w dniu 8 października 2010 roku od MAIZURI ENTERPRISES LTD (dalej „MAIZURI”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1439 z późniejszymi zmianami) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki w wyniku sprzedaży łącznie 2.400.000 akcji Spółki dokonanej w dniu 5 października 2010 r. w ramach transakcji pakietowych zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przed ww. transakcjami MAIZURI posiadało 4.800.000 akcji Spółki, stanowiących 8,73% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.800.000 głosów na WZ Spółki co stanowiło 8,73% w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach MAIZURI posiada 2.400.000 akcji Spółki, które stanowią 4,36% kapitału zakładowego spółki, uprawniają do 2.400.000 głosów na WZ Spółki co stanowi 4,36% w ogólnej liczbie głosów.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.