Current report no. 16/2009 / Raport bieżący nr. 16/2009

May 06, 2009

Current report no. 16/2009 / Raport bieżący nr. 16/2009

Appointment of the certified auditor for investigation of the financial statements of the Company and ASBISc Group for the year 2009 / Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy ASBISc za rok 2009

Date: May 6th, 2009

Subject: Appointment of the certified auditor for investigation of the financial statements of the Company and ASBISc Group for the year 2009


Legal ground: Art. 5. Sec 1 point 19 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodical information to be published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of the non-member country as equal.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”) informs that pursuant to resolution no. 4/2009, the Annual General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, in accordance with paragraph 152 of ASBISc Enterprises Plc Statutes, decided on May 5th, 2009 to appoint Messrs Deloitte & Touche, with its seats in 319, 28th October Street, Kanika Business Centre, 2nd floor, CY-3105 Limassol, Cyprus, registered in the auditors register under the number E047/004, and the certified auditor associated with Deloitte & Touche satisfying the requirements for investigation of the consolidated financial statements of ASBISc Group for the year 2009.

Deloitte & Touche has previously rendered services in relation to reviews and audits of the consolidated financial statements of ASBISc Group. The auditor in person that reviews and audits the consolidated financial statements of ASBISc Group does not provide tax advisory services.


 

Raport bieżący: 16/2009

Data: 6 maja 2009

Temat:

Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy ASBISc za rok 2009


Podstawa prawna: Art. 5. Sekcja 1 punkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w sprawie uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wiadomość:

Rada Dyrektorów  ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zdecydowało w dniu 5 maja 2009 r. na podstawie art. 152 Statutu ASBISc Enterprises Plc powołać spółkę Deloitte & Touche Limited, z siedzibą 319, 28th October Street, Kanika Business Centre, 2nd floor, CY-3105 Limassol, Cypr, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem E047/004, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ASBISc za rok 2009.

Deloitte & Touche świadczyła wcześniej usługi w zakresie przeglądów i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy ASBISc. Osoba biegłego rewidenta badająca sprawozdanie finansowe Grupy ASBISc nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.