Current report no 17/2015 / Raport bieżący nr 17/2015

September 29, 2015

Current report no 17/2015 / Raport bieżący nr 17/2015

Information from one of subsidiaries

Title: Information from one of subsidiaries

Date: 29.09.2015

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on September 28th, 2015 received information from one of its subsidiaries in Poland - ASBIS PL Sp. z o.o. (Warsaw, Poland), that the local Tax Authorities have put some restrictions on its operations, following an investigation of this subsidiary's past transactions from 2012 and 2013.
The Company, having checked all of these transactions and consulted with its legal advisors, would like to ensure its partners, customers and other stakeholders that it is our strong belief that all allegations from the Tax Authorities are groundless and we are taking all relevant legal and other actions to protect our Company’s interests.
Meanwhile, the Company’s operations in Poland will be continued to a full extent through other entities, and all scheduled positive developments will be introduced, capitalizing onto the potential of the market.
The Issuer believes that the abovementioned situation will not have any material impact on its current or future results.

Raport bieżący nr 17/2015

Tytuł: Informacja z jednej ze spółek zależnych

Data: 29.09.2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 p. 2 Ustawy o Ofercie

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 28 września 2015 roku otrzymała informację od jednej ze swoich spółek zależnych w Polsce - ASBIS PL Sp. z o.o. (Warszawa, Polska), że lokalny Urząd Skarbowy nałożył pewne ograniczenia na jej działalność, w wyniku działań sprawdzających w zakresie przeszłych transakcji tej spółki zależnej z lat 2012 i 2013.
Spółka, po sprawdzeniu wszystkich tych transakcji oraz konsultacji z doradcami prawnymi, pragnie zapewnić wszystkich partnerów, klientów i innych interesariuszy, że jesteśmy głęboko przekonani, iż wszystkie zarzuty ze strony Urzędu Skarbowego są bezpodstawne oraz że podejmujemy wszelkie odpowiednie działania prawne i inne aby zabezpieczyć interesy Spółki.
Międzyczasie, działalność Spółki w Polsce będzie kontynuowana w pełnym zakresie poprzez inne podmioty i wszystkie zaplanowane pozytywne zmiany zostaną wprowadzone, w celu wykorzystania potencjału rynku.
Emitent uważa, że powyższa sytuacja nie będzie miała istotnego wpływu na jego obecne lub przyszłe wyniki.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.