Current report no 17/2016 / Raport bieżący nr 17/2016

November 12, 2016

Current report no 17/2016 / Raport bieżący nr 17/2016

Deregistration of an inactive subsidiary

Title: Deregistration of an inactive subsidiary
Date: November 12th, 2016
Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information
Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on November 11th, 2016 it has received information that on November 4th, 2016  the Issuer's inactive subsidiary - PTUE IT-MAX (Minsk, Belarus) has been finally deregistered from the proper registry. This was a result of the Company‘s aplication made under the Group restructurring actions started in 2015 in order to decrease administrative expenses, the fact that this subsidiary was inactive and that the Issuer’s operations in Belarus are conducted through other entities. Therefore, closure of this subsidiary will not have any impact on the Issuer’s operations.

Raport bieżący nr 17/2016
Tytuł: Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej
Data: 12 listopada 2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe
Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Emitent“, „Spółka“) informuje, że w dniu 11 listopada 2016 otrzymała informację, iż w dniu 4 listopada 2016 roku nieaktywna spółka zależna Emitenta - PTUE IT-MAX (Mińsk, Białoruś) została ostatecznie wyrejestrowana z odpowiedniego rejestru. Było to rezultatem wniosku Spółki złożonego w ramach działań restrukturyzucyjnych Grupy rozpoczętych w 2015 roku mających na celu zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu, faktu iż ta spółka zależna była nieaktywna i działalność Emitenta na Białorusi jest realizowana przez inne podmioty. W związku z tym zamknięcie tej spółki zależnej nie będzie miało żadnego wpływu na działalność Emitenta.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.