Current report no 18/2015 / Raport bieżący nr 18/2015

September 30, 2015

Current report no 18/2015 / Raport bieżący nr 18/2015

Appointment of an Executive Director

Title: Appointment of an Executive Director 

Date: 30.09.2015 

Legal ground: Art. 56 sec. 1 p. 2 of the Act on public offering

Message: 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", "the Issuer") hereby announces the appointment of Mr. Yuri Ulasovich to the Board of Directors as an Executive Director, effective from September 29th, 2015. 

Mr. Yury Ulasovich was born in 1962. He received a Master’s degree from Novosibirsk High Military School (1983) and a Master’s degree (with Honors) in Philosophy and Economics from the Moscow Academy of Armed Forces (1992), a postgraduate degree from the Institute for Higher Education of Belarus (Economic Theory and Industrial Economics) in 1995. 

Mr. Ulasovich joined  the Company in 1995 as a Regional Sales Director and was promoted to the position of Vice President - Product Marketing in 2004. He became Chief Operating Officer from August 2015. 

According to Mr. Yuri Ulasovich' declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry. 

The legal grounds: § 5 section 1 point 22 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009, on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country's law as equal and Article 56 section 1 point 2 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies.


Raport bieżący nr 18/2015

Tytuł: Powołanie Dyrektora Wykonawczego

Data: 30.09.2015

Podstawa prawna: Art. 56 sec 1 p. 2 Ustawy o ofercie

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o powołaniu z dniem 29 września 2015 roku Pana Yuri Ulasovich do Rady Dyrektorów jako Dyrektora Wykonawczego.

Pan Ulasovich urodził się w 1962 roku. Otrzymał tytuł magistra z Nowosybirskiej Wyższej Szkoły Wojskowej (1983) oraz tytuł magistra (z wyróżnieniem) w filozofii i ekonomii Moskiewskiej Akademii Sił Zbrojnych (1992), ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Szkolnictwa Wyższego z Białorusi (Teoria ekonomiczna i ekomomia w przemyśle) w 1995 roku. 

Pan Ulasovich rozpoczął pracę w Spółce w 1995 roku jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży i został awansowany na stanowisko Wiceprezesa ds. marketingu produktów w 2004 roku. Został dyrektorem operacyjnym od sierpnia 2015 r.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Yuri Ulasovich nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 paragraf 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Artykuł 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.