Current report no 19/2009 / Raport bieżący nr 19/2009

August 03, 2009

Current report no 19/2009 / Raport bieżący nr 19/2009

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”), in relation to current report no 1/2009 from January 2nd, 2009, and in relation to Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal (“the Regulation”), hereby informs about the updated dates of publication of interim reports in 2009.

Date:  03.08.2009

Title:  Change of dates of publication of interim reports in 2009

Legal Ground: Art. 56 sec. 1 point 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message: 
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”), in relation to current report no 1/2009 from January 2nd, 2009, and in relation to Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal (“the Regulation”), hereby informs about the updated dates of publication of interim reports in 2009.

Consolidated quarterly reports:

For Q4 2009 – February 27th, 2009 (published)

For Q1 2009 – May 6th, 2009 (published)

For Q3 2009 – November 10th, 2009

Consolidated half-year report:

For H1 2009 – August 12th, 2009

Consolidated annual report:

For 2008 – March 30th, 2009 (published)

The Board of Directors informs that according to § 101 sec. 2 of the Regulation it resigned from publication of quarterly report for Q2 2009.

Additionally, according to § 83 sec. 1 and 3 and § 82 sec. 3 of the Regulation, the Company informs that it will publish consolidated interim reports, and as foreign company, it will not publish individual interim reports.  


Raport bieżący nr 19 / 2009   

Data: 03.08.2009       

Tytuł: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
 Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 roku, oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), informuje o zaktualizowanych datach publikacji raportów okresowych w 2009 roku.

Skonsolidowane raproty kwartalne:

Za IV kwartał 2008 – 27 lutego 2009 (opublikowany)

Za I kwartał 2009 – 6 maja 2009 (opublikowany)

Za III kwartał 2009 – 10 listopada 2009

Skonsolidowany raport półroczny:

Za I półrocze 2009 – 12 sierpnia 2009

Skonsolidowany raport roczny:

Za rok 2008 – 30 marca 2009 (opublikowany)

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka rezygnuje z publikacji raportu za II kwartał 2009 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 oraz § 82 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, że będzie publikować raporty skonsolidowane, a jako spółka zagraniczna, nie będzie publikować raportów jednostkowych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.