Current report no 19/2013 / Raport bieżący nr 19/2013

June 04, 2013

Current report no 19/2013 / Raport bieżący nr 19/2013

Appointment of a Non-Executive Director

Date: June 4th, 2013

Title:  Appointment of a Non-Executive DirectorLegal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby announces that Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on June 4th, 2013 appointed Mr. Christiakis Pavlou to the Board of Directors as a Non-Executive Director.

Mr. Chris Pavlou joined the Company in 2012. He has studied Business in London. His career includes a number of positions related to banking business with international institutions. He started his career at Barclays Bank in 1966, and he stayed at this institution until 1986. During this time he held positions of Senior Trader, Chief Dealer, Head of Treasury and finally Deputy Chief Manager. Between 1986 and 1998 he was a Head of Treasury at HSBC. Between 1999 and 2004 he was a Member of the Board at Marfin Laiki Bank. Between 2006 and 2011 he held position of the Chairman of the Board at TFI Markets (financial services industry). He was also a Member of the Board, Chairman of the Board’s Audit Committee and Chairman of the Board’s Risk Committee at Marfin Laiki Bank (since December 2011). Mr. Chris Pavlou specializes in risk management, foreign exchange risk management and team building.

According to Mr. Chris Pavlou’ declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.


The legal grounds: § 5 section 1 point 22 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009, on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country’s law as equal and Article 56 section 1 point 2 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies.

 

 

Raport bieżący nr 19/2013

Data:  4.06.2013       Tytuł:  Powołanie Dyrektora niewykonawczego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2013, powołało Pana Christakis Pavlou do Rady Dyrektorów na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego.

Pan Christakis Pavlou dołączył do Spółki w 2012 roku. Studiował biznes w Londynie. Jego kariera obejmuje szereg pozycji związanych z sektorem bankowym w międzynarodowych instytucjach. Swoją karierę rozpoczął w 1966 roku w Barclays Bank, w której to instytucji pozostał do 1986 roku. W tym czasie piastował funkcje Senior Trader, Chief Dealer, Head of Treasury oraz ostatecznie Deputy Chief Manager. Pomiędzy 1986 a 1998 piastował stanowisko Head of Treasury w banku HSBC. Pomiędzy 1999 a 2004 rokiem był Członkiem Rady Dyrektorów w Marfin Laiki Bank. Pomiędzy 2006 a 2011 rokiem piastował stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów w TFI Markets (sektor usług finansowych). Był również Członkiem Rady Dyrektorów, Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Dyrektorów oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Ryzyka Rady Dyrektorów w Marfin Laiki Bank (od grudnia 2011). Pan Chris Pavlou specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ryzykiem walutowym oraz budowaniu zespołów ludzkich.

Zgodnie z deklaracją Pana Chrisa Pavlou, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Podstawa prawna: § 5 paragraf 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Artykuł 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.