Current report no 19/2017 / Raport bieżący nr 19/2017

September 13, 2017

Current report no 19/2017 / Raport bieżący nr 19/2017

Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Date: 13.09.2017

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on September 13th, 2017 the Company has received from Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. notification that following to sale of the Company’s shares on September 5th, 2017 share of Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty managed by Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. descended below the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders.

According to the notification, before the abovementioned purchase of shares the Fund had 2 799 338 Company’s shares that were equal to 5,04% in the Company’s share capital and had 2 799 338 votes from these shares, that were equal to 5,04% of total number of votes.

According to the notification, after the abovementioned purchase of shares the Fund hold 2 704 048 Company’s shares, equal to 4,87% in the Company’s share capital and have 2 704 048 votes from these shares, equal to 4,87% of total number of votes.

According to the notification with respect to the Fund there are no subsidiaries, holding shares of the Company and persons referred to in Article 87 paragraph 1 point 3 letter c of the Act on Public Offering.

According to the notification the Fund does not have the votes to the shares calculated in the manner specified in Article 69b paragraph 2 and 3 of the Act on Public Offering.

Raport biezacy nr 19/2017

Tytuł: Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Data: 13.09.2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 13 września 2017 roku Spółka otrzymała od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż w wyniku sprzedaży w dniu 5 września 2017  r. akcji Spółki udział funduszu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadł poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem przed wskazanym powyżej nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 799 338 akcji Spółki, co stanowiło 5,04% kapitału zakładowego Spółki i posiadał 2 799 338 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,04% w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z zawiadomieniem po wskazanym powyżej nabyciu akcji Fundusz posiada 2 704 048 akcji Spółki, co stanowi 4,87% kapitału zakładowego Spółki i posiadają 2 704 048 głosów z tych akcji, co stanowi 4,87% w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z zawiadomieniem w odniesieniu do funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie publicznej.
Zgodnie z zawiadomieniem Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.