Current report no 2/2017 / Raport bieżący nr 2/2017

March 29, 2017

Current report no 2/2017 / Raport bieżący nr 2/2017

Financial forecast for 2017

Date: 29.03.2017

Title: Financial forecast for 2017

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer”) hereby announces the Company’s financial forecast for Y2017.

The Company forecasts for 2017 that will reach the following:
- Sales revenue at the level between USD 1,20 billion and USD 1,30 billion
- Net profit after tax at the level between USD 5,0 million and USD 6,0 million

Forecasted values result from the Company’s strategy that includes -but not limiting to- more focus on sales in the FSU and CEE regions, increase in third party brands distribution and continuation of stable back-to-back own brands business.

The significant assumptions of the forecasted results are the following:
- The situation in our major markets of  Russia and Ukraine will not get worse as compared to H2 2016
- If the currencies of Russia and Ukraine will depreciate, it will be not more than 5%, and therefore it will not negatively affect demand on those markets
- There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates
- Competition in all major segments will remain similar to that of 2016, with no new significant market entrants.
- The group will continue enjoying favourable terms from its key suppliers

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a quarterly  basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2017. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.
Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended).

Raport bieżący nr 2/2017

Data: 29.03.2017     

Tytuł: Prognoza wyników finansowych na 2017 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", „Emitent”) niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2017 rok.

Spółka prognozuje, że w 2017 roku zanotuje:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,20 mld USD a 1,30 mld USD
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 5 mln USD a 6 mln USD

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej – lecz nie ograniczającej się do - większą koncentrację na sprzedaży w regionach krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz kontynuację stabilnego biznesu marek własnych prowadzonego w modelu back-to-back.

Istotne założenia prognozowanych wyników:
- Sytuacja na naszych głównych rynkach, tj. w Rosji i na Ukrainie będzie nie gorsza niż w II półroczu 2016 roku
- Jeśli nastąpi deprecjacja walut Rosji i Ukrainy, nie będzie ona wyższa niż 5% i w związku z tym nie będzie negatywnie wpływać na popyt na tych rynkach
- Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka
- Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2016 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku
- Grupa będzie nadal korzystała z korzystnych warunkuch handlowych u swoich kluczowych dostawców.

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2017 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.