Current report no 21/2009 / Raport bieżący nr 21/2009

August 12, 2009

Current report no 21/2009 / Raport bieżący nr 21/2009

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs that on August 11th, 2009 Mr. John Hirst, non-executive Chairman of the Company has resigned from his position for personal reasons and other committments. His resignation was approved by the Company’s Board of Directors.

 

Date:  12.08.2009

Title:  Resignation of non-executive Director, Chairman of the Board

Legal Ground: Art. 56 sec. 1 point 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message: 
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs that on August 11th, 2009 Mr. John Hirst, non-executive Chairman of the Company has resigned from his position for personal reasons and other committments. His resignation was approved by the Company’s Board of Directors.

The company wishes to thank Mr. John Hirst for his valuable contribution to ASBIS during his presence in the Board of Directors, especially on the fields of corporate governance and knowledge of capital markets during the Company’s listing in both London and Warsaw. The company wishes Mr. Hirst all success in his future endeavors.

Legal ground: art. 5, sec. 1, point 21 Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal.Raport bieżący nr 21 / 2009   

Data: 12.08.2009       

Tytuł: Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego, Przewodniczącego Rady Dyrektorów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 sierpnia 2009 r. Pan John Hirst, Dyrektor niewykonawczy i Przewodniczący Rady Dyrektorów Spółki, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z przyczyn osobistych oraz ze względu na inne zobowiązania. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Dyrektorów Spółki.

Spółka pragnie podziękować Panu John Hirst za jego cenne wsparcie działalności ASBIS podczas obecności w Radzie Dyrektorów, w szczególności w zakresie corporate governance oraz znajomości rynków kapitałowych w czasie notowania Spółki na giełdach w Londynie oraz w Warszawie. Spółka życzy Panu Hirst sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.

Podstawa prawna: art. 5, ust. 1, pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.