Current report no 21/2015 / Raport bieżący nr 21/2015

November 27, 2015

Current report no 21/2015 / Raport bieżący nr 21/2015

Notification of change in shareholding of the Company

Title: Notification of change in shareholding of the Company

Date: 27.11.2015

Legal Ground: Art. 70 par. 1 of the Act on Public Offering - the purchase or sale of a substantial block of shares

Message:


The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer”, „the Company”) informs that on November 27th, 2015 the Company received the following notification on the basis of art. 69 of Act on Public Offering from KS Holdings Ltd:

Acting on the basis of art. 69 of Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29th 2005 We hereby inform about change in the number of possesed shares of ASBISc Enterprises Plc, that was above 33% by at least 1%. The change resulted from transaction of sale of 2,275,000 (two milion two hundred seventy five thousand shares) shares on November 26th, 2015.

Before the abovementioned transaction We held:

22,676,361 shares of ASBISc Enterprises PLC of a nominal value 0,20 USD each, that were entitling to 22,676,361 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that were equal to 40.86% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 40.86% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders.

After the abovementioned transaction We hold:

20,401,361 shares of ASBISc Enterprises PLC of a nominal value 0,20 USD each, that entitle to 22,401,361 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that are equal to 36.76% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 36.76% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders.

We do not plan to decrease our stake in ASBISc Enterprise PLC In the next 12 months from the date of this notification.

Raport bieżący nr 21/2015  

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data: 27.11.2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:   

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od KS Holdings Ltd, o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informujemy o zmianie posiadanego udziału ponad 33% akcji ASBISc Enterprises Plc, o co najmniej 1%. Zmiana nastąpiła w wyniku transakcji zbycia 2.275.000 (dwóch milionów dwustu siedemdziesiąciu pięciu tysięcy) akcji w dniu 26 listopada 2015 roku.

Przed wskazaną powyżej transakcją posiadaliśmy:

22.676.361 akcji ASBISc Enterprises PLC o wartości nominalnej 0.20 USD każda, które uprawniały do 22.676.361 akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, co stanowiło 40,86% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 40,86% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki.

Po wskazanej powyżej transakcji posiadamy:

20.401.361 akcji ASBISc Enterprises PLC o wartości nominalnej 0.20 USD każda, które uprawniają do 20.401.361 akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, stanowią 36,76% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 36,76% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki.

Nie planujemy zmniejszać naszego udziału w ASBISc Enterprise PLC w ciągu 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia.

     

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.