Current report no 22/2009 / Raport bieżący nr 22/2009

August 12, 2009

Current report no 22/2009 / Raport bieżący nr 22/2009

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc (“the Company”) hereby informs that with immediate effect Mr. Siarhei Kostevitch, the Company’s CEO, has been appointed as a Chairman of the Board of Directors.

Date:  12.08.2009

Title:  Appointment of a new Chairman of the Board of Directors

Legal Ground: Art. 56 sec. 1 point 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:  
The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc (“the Company”) hereby informs that with immediate effect Mr. Siarhei Kostevitch, the Company’s CEO, has been appointed as a Chairman of the Board of Directors.

The Board of Directors made this decision after resignation of former non-executive Chairman, Mr. John Hirst, who confirmed that in his opinion Mr. Siarhei Kostevitch, due to his market experience and in-depth knowledge of the Company and its operations, is the best possible candidate for the Chairman function who will lead the Company in these difficult times

Siarhei Kostevitch, born in 1965, is the CEO, President and Founder of the Group. He established a business of design and manufacturing in 1990 in Minsk, Belarus, and within 15 years built it into the leading computer component distributor in Eastern Europe and former Soviet Union. Siarhei received a Master's degree in radio engineering design at the Radio Engineering University of Minsk in 1987. Between 1987 and 1992, Siarhei worked as a member of the Research Centre at the Radio Engineering University in Minsk, where he published a series of articles on microelectronics design in local and world-wide specialist magazines. 

According to Mr. Siarhei Kostevitch’s declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

Legal ground: Article 5 sec. 1 point 22 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by the issuers of securities and on conditions of recognition of information required by the law of a non-member country as equal and Article 56 sec 1 point 2 of the Act from July 29th, 2005 on Public Offering and on conditions of introduction of financial instruments into organized trading system and on public companies.Raport bieżący nr 22 / 2009   

Data: 12.08.2009       

Tytuł: Powołanie nowego Przewodniczącego Rady Dyrektorów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc (“Spółka”) niniejszym informuje, że ze skutkiem natychmiastowym Pan Siarhei Kostevitch, CEO Spółki, został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów podjęła tą decyzję po rezygnacji poprzedniego Przewodniczącego niewykonawczego, pana John Hirst, który potwierdził, że w jego opinii pan Siarhei Kostevitch, w związku z jego doświadczeniem rynkowym oraz dogłębną znajomość Spółki i jej działalności, jest najlepszym możliwym kandydatem do stanowiska Przewodniczącego, który poprowadzi firmę w czasach światowego kryzysu finansowego.

Siarhei Kostevitch, urodzony w 1965 roku, jest CEO oraz założycielem Grupy.  W 1990 roku uruchomił w Mińsku (Białoruś)  firmę projektowo-produkcyjną, która w ciągu 15 lat stała się wiodącym dystrybutorem podziespołów komputerowych w Europie Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego. W 1987 roku zdobył tytuł magistra na kierunkiu inżynierii radiowej Uniwersytetu Inżynierii Radiowej w Mińsku. W latach 1987 - 1992, pracował jako członek Centrum Badań Naukowych na Uniwersytecie Inżynierii Radiowej w Mińsku,. W tym czasie opublikował serię artykułów na temat projektowania układów mikroelektronicznych w specjalistycznych periodykach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Zgodnie z deklaracją Pana Sierhei Kostevitch, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: Artykuł 5 sekcja 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Artykuł 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.