Current report no 22/2014 / Raport bieżący nr 22/2014

November 06, 2014

Current report no 22/2014 / Raport bieżący nr 22/2014

Change of the financial forecasts for Y2014

Date: 06.11.2014  

Title:  Change of the financial forecasts for Y2014

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message:  

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC („the Issuer”, „the Company”) informs that based on the results of the conducted analysis of the pace the Company is offsetting H1 2014 losses (that emanated from the turbulence in Ukraine and Russia), and based on the current market condition, it has decided to change the financial forecasts for the year 2014 that were announced in the current report no 7/2014 dated May 8th, 2014.

According to the original forecast the Company was expecting that for Y2014 to generate revenues between U.S.$ 1,60 billion and U.S.$ 1,75 billion and net profit after tax between U.S.$ 4 million and U.S.$ 5 million.

After the amendment, the Company forecasts that in Y2014:

- revenues will range between U.S.$ 1,45 billion and U.S.$ 1,60 billion

- net profit after tax will amount between U.S.$ 1 million and U.S.$ 2 million

This forecast numbers, like the ones published in May 2014, are based on certain assumptions, which might be outside the management’s ability to foresee. These are:

- The situation on the two major markets of Russia and Ukraine will not deteriorate dramatically as compared to Q3 2014

- Weakening of local currencies in Russia and Ukraine will not significantly change customer behavior in these countries 

- Our private label business will continue at least to the extent it was in Q3 2014, in terms of both revenue and profitability.

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a monthly basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each of the remaining months of 2014. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended).  

Raport bieżący nr 22/2014

Data: 06.11.2014

Tytuł: Zmiana prognozy finansowej na 2014 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy tempa w jakim Spółka odrabia straty z I półrocza 2014 roku (które wynikły z zawirowań na Ukrainie i w Rosji) oraz w oparciu o bieżącą sytuację rynkową, zdecydowała się zmienić prognozy finansowe na 2014 rok, które zostały ogłoszone w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 8 maja 2014 roku.

Zgodnie z oryginalną prognozą, Spółka oczekiwała, że w 2014 roku wypracuje przychody w wysokości pomiędzy 1,60 mld USD a 1,75 mld USD oraz zysk netto w wysokości pomiędzy 4 mln USD a 5 mln USD.

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2014 roku:

- przychody wyniosą pomiędzy 1,45 mld USD a 1,6 mld USD

- zysk netto po opodatkowaniu wyniesie pomiędzy 1 mln USD a 2 mln USD

Powyższe liczby, podobnie jak te opublikowane w maju 2014 roku są oparte na pewnych założeniach, które mogą być poza zdolnością managementu do przewidywania. Założenia te są następujące:

- Sytuacja na dwóch głównych rynkach, tj. w Rosji i na Ukrainie, nie pogorszy się dramatycznie w porównaniu do III kw. 2014

- Osłabianie się walut lokalnych w Rosji i na Ukrainie nie zmieni znacząco zachowań klientów w tych krajach

- Nasza działalność związana z markami własnymi będzie kontynuowana co najmniej na poziomie zanotowanym w III kw. 2014, zarówno pod względem przychodów jak i rentowności

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach miesięcznych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym z pozostałych miesięcy 2014 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).  

     

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.