Current report no 22/2015 / Raport bieżący nr 22/2015

November 27, 2015

Current report no 22/2015 / Raport bieżący nr 22/2015

Notification of change in shareholding of the Company

Title: Notification of change in shareholding of the Company

Date: 27.11.2015

Legal Ground: Art. 70 par. 1 of the Act on Public Offering - the purchase or sale of a substantial block of shares 

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Issuer”, „the Company”) informs that on November 27th, 2015 the Company received the following notification on the basis of art. 69 of Act on Public Offering from Mr. Siarhei Kostevitch, Chairman of the Board of Directors and the Company’s CEO:

Acting on the basis of art. 69 of Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29th 2005 I hereby inform about change in the number of possesed shares of ASBISc Enterprises Plc, that was above 33% by at least 1%. The change resulted from transaction of sale of 2,275,000 (two milion two hundred seventy five thousand shares) shares on November 26th, 2015 conducted by related entity. The shares were transferred under 12-month lock-up.

Before the abovementioned transaction I held (directly and indirectly) 22,718,127 shares, that entitled to 22,718,127 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that were equal to 40.93% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 40.93% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders. This included:

Directly:

41,766 shares of ASBISc Enterprises PLC of a nominal value 0,20 USD each, that were entitling to 41,766 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that were equal to 0.08% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 0.08% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders.

Indirectly, through KS Holdings Ltd:

22,676,361 shares of ASBISc Enterprises PLC of a nominal value 0,20 USD each, that were entitling to 22,676,361 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that were equal to 40.86% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 40.86% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders.

After the abovementioned transaction I hold (directly and indirectly) 20,443,127 shares, that entitle to 20,443,127 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that are equal to 36.83% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 36.83% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders. This includes:

Directly:

41,766 shares of ASBISc Enterprises PLC of a nominal value 0,20 USD each, that entitle to 41,766 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that are equal to 0.08% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 0.08% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders.

Indirectly, through KS Holdings Ltd:

20,401,361 shares of ASBISc Enterprises PLC of a nominal value 0,20 USD each, that entitle to 22,401,361 votes at the General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc, that are equal to 36.76% in share capital of ASBISc Enterprises PLC and 36.76% in the total number of votes at its General Meeting of Shareholders.

I do not plan to decrease my stake in ASBISc Enterprise PLC In the next 12 months from the date of this notification.

Raport bieżący nr 22/2015

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Data: 27.11.2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 listopada 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Siarhei Kostevich, Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz Dyrektora Generalnego Spółki, o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję o zmianie posiadanego udziału ponad 33% akcji ASBISc Enterprises Plc, o co najmniej 1%. Zmiana nastąpiła w wyniku transakcji zbycia 2.275.000 (dwóch milionów dwustu siedemdziesiąciu pięciu tysięcy) akcji w dniu 26 listopada 2015 roku przez podmiot ze mną powiązany. Zbyte akcje są objęte 12-miesięcznym lock-upem.

Przed wskazaną powyżej transakcją posiadałem (bezpośrednio i pośrednio) 22.718.127 akcji, które uprawniały do 22.718.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, stanowiły 40,93% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 40,93% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. W tym:

Bezpośrednio:

41.766 akcji ASBISc Enterprises PLC of o wartości nominalnej 0.20 USD każda, które uprawniały do 41.766 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, stanowiły 0,08% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 0,08% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki.

Pośrednio, przez KS Holdings Ltd:

22.676.361 akcji ASBISc Enterprises PLC o wartości nominalnej 0.20 USD każda, które uprawniają do 22.676.361 akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, stanowią 40,86% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 40,86% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki.

Po wskazanej powyżej transakcji posiadam (bezpośrednio i pośrednio) 20.443.127 akcji, które uprawniają do 20.443.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, stanowią 36,83% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 36,83% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. W tym:

Bezpośrednio:

41.766 akcji ASBISc Enterprises PLC of o wartości nominalnej 0.20 USD każda, które uprawniają do 41.766 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, stanowią 0,08% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 0,08% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki.

Pośrednio, przez KS Holdings Ltd:

20.401.361 akcji ASBISc Enterprises PLC o wartości nominalnej 0.20 USD każda, które uprawniają do 20.401.361 akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, stanowią 36,76% w kapitale zakładowym ASBISc Enterprises PLC oraz 36,76% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki.

Nie planuję zmniejszać mojego udziału w ASBISc Enterprise PLC w ciągu 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia. 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.