Current report no 23/2013 / Raport bieżący nr 23/2013

September 06, 2013

Current report no 23/2013 / Raport bieżący nr 23/2013

An application for deregistration of an inactive subsidiary

Title: An application for deregistration of an inactive subsidiary
Date: September 6th, 2013
Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PlC ("the Issuer", "the Company") hereby informs that on September 6th, 2013 it has received information that formal application regarding deregistration of one of the Issuer's subsidiaries in Slovenia - E.M.EURO-MALL d.o.o. (former ISA Hardware s.r.o Slovenia) with its registered office in Ljubljana, Slovenia has been filled with the appropriate court on August 24th, 2013.
Decision on filling the above mentioned application has been made due to the fact that this subsidiary was inactive and was not delivering any turnover nor profits to the Group. Therefore deregistration of this subsidiary will simplify the Group's structure and decrease its administrative expenses.
In the same time the Company informs, that its activities in Slovenia will be conducted without any change, through other subsidiary of the Issuer - Asbis Slovenia d.o.o (Trzin, Slovenia).

Raport bieżący nr 23/2013

Tytuł: Wniosek o wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej
Data: 6 września 2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 - Informacje bieżące i okresowe
Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PlC ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 6 września 2013 otrzymała informację o złożeniu w dniu 24 sierpnia 2013 r. do właściwego sądu formalnego wniosku w sprawie wyrejestrowania jednej ze spółek zależnych Emitenta w Słowenii - E.M.EURO-MALL d.o.o. (dawniej ISA Hardware s.r.o Słowenia) z siedzibą w Ljubljanie w Słowenii.
Decyzja o złożeniu ww. wniosku została podjęta w związku z faktem, iż przedmiotowa spółka zależna była niekatywna i nie generowała dla Grupy żadnych obrotów ani zysków. W związku z tym wyrejestrowanie tej spółki zależnej uprości strukturę Grupy oraz obniży koszty ogólnego zarządu.
Jednocześnie Spółka informuje, że jej działalność w Słowenii będzie kontynuowana bez żadnych zmian, tj. przez drugą spółkę zależną Emitenta - Asbis Slovenia d.o.o (Trzin, Słowenia).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.