Current report no 24/2009 / Raport bieżący nr 24/2009

September 10, 2009

Current report no 24/2009 / Raport bieżący nr 24/2009

According to the accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that since July 29th, 2009 (date of publication of previous current report about distribution agreements), the Company and its subsidiaries have signed a number of new distribution agreements.

Date:  10.09.2009

Title:  New distribution agreements

Legal Ground: Other regulations

Message:  
According to the accepted corporate governance rules, the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby informs that since July 29th, 2009 (date of publication of previous current report about distribution agreements), the Company and its subsidiaries have signed a number of new distribution agreements, including:

-       Distribution agreement with ASUSTeK Computer Inc., owner of ASUS brand (for Croatia)

-       Distribution agreement with Micro-Star International Co. Ltd, owner of MSI brand (for all the  Baltic  states)

-       Distribution agreement with Kaspersky Labs (for Romania & Bulgaria)

-       Distribution agreement with Symantec Corp. (for Egypt, Tunis, Algeria, Morocco, Libya, Iraq)

-       Distribution agreement with Kerio Technologies Inc. (for Slovakia)

-       ASBIS has been also appointed as Apple Inc. Value Added Distributor in Georgia and 9 CIS countries (for all countries of F.S.U. except Russia and Ukraine)

Additionally, new contracts are in pipeline, and can be expected both in Q3 and Q4 of 2009.

Signing of these new agreements is a part of the Company’s strategy of broadening its product portfolio, faster development of finished products and software portfolio and sales and improvement of customer reach.Raport bieżący nr 24 / 2009   

Data: 10.09.2009       

Tytuł: Nowe umowy dystrybucyjne

Podstawa prawna: Inne regulacje

Wiadomość:
Zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") informuje, że od 29 czerwca 2009 (data publikacji poprzedniego raportu bieżącego dotyczącego umów dystrybucyjnych) Spółka i podmioty zależne podpisały szereg umów dystrybucyjnych, w tym:

-       umowę dystrubucyjną z firmą ASUSTeK Computer Inc., właścicielem marki ASUS (dotyczy Chorwacji)

-       umowę dystrybucyjną z firmą Micro-Star International Co. Ltd, właścicielem marki MSI (dotyczy wszystkich krajów bałtyckich)

-       umowę dystrybucyjną z firmą Kaspersky Labs (dotyczy Rumunii i Bułgarii)

-       umowę dystrybucyjną z firmą Symantec Corp. (dotyczy Egiptu, Tunezji, Algierii, Maroko, Libii, Iraku)

-       umowę dystrybucyjną z firmą Kerio Technologies Inc. (dotyczy Słowacji)

-       ASBIS został uzyskał również status Value Added Distributor firmy Apple Inc. w Gruzji i dziewięciu krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (dotyczy wszystkich krajów byłego ZSRR za wyjątkiem Rosji i Ukrainy).


Kolejne kontrakty są w fazie negocjacji a ich podpisanie może być oczekiwane zarówno w III i IV kwartale 2009 roku.

Podpisanie wskazanych nowych umów dystrybucyjnych jest częścią strategii Spółki, polegającej na poszerzaniu portfolio produktowego, szybszym rozwoju portfolio i sprzedaży produktów gotowych i oprogramowania oraz na ulepszaniu dotarcia do klientów.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.