Current report no 25/2017 / Raport bieżący nr 25/2017

November 17, 2017

Current report no 25/2017 / Raport bieżący nr 25/2017

Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Title: Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Date: 17.11.2017

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on November 17th, 2017 the Company has received from Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. acting on behalf of managed investment funds - Quercus Parasolowy SFIO. Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ and ACER Aggresive FIZ notification that total share of these Funds descended below the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders.

According to the Notification, descending below the 5% threshold in the Company followed transactions conducted in the regulated marked on November 14th, 2017.

According to the notification, before the abovementioned change of share the Funds had 2 784 441 Company’s shares that were equal to 5,02% in the Company’s share capital and had 2 784 441 votes from these shares, that were equal to 5,02% of total number of votes.

According to the notification, as of November 15th 2017 the Funds held 2 751 941 Company’s shares, equal to 4,96% in the Company’s share capital and had 2 751 941 votes from these shares, equal to 4,96% of total number of votes.

According to the notification there are no subsidiaries of the Funds, holding shares of the Company and persons referred to in Article 87 paragraph 1 point 3 letter c of the Act on Public Offering.

According to the notification, the number of votes calculated in the manner specified in Art. 69b para. (2) of the Public Offering Act and the conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and public companies to which the Funds would be entitled or obliged, as holders of financial instruments referred to in art. Article 69 1 pt. 1 of the Act, and financial instruments referred to in Art. 69b para. Section 2 of the Act, which is not executed exclusively by monetary settlements, is 0.

According to the notification, the number of votes calculated in the manner specified in Art. 69b para. 3 of the Act to which the financial instruments referred to in art. 69b para. 1 point 2 of the Act relate directly or indirectly is 0.

         

Raport biezacy nr 25/2017

Tytuł: Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Data: 17.11.2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 roku Spółka otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ oraz ACER Aggresive FIZ zawiadomienia o zmniejszeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki poniżej progu 5% .

Zgodnie z zawiadomieniem, zejście poniżej progu 5% w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniu 14 listopada 2017.

Zgodnie z zawiadomieniem przed wskazaną powyżej zmianą udziału Fundusze posiadały 2 784 441 akcji Spółki, co stanowiło 5,02% kapitału zakładowego Spółki i posiadały 2 784 441 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,02% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem na dzień 15 listopada 2017, Fundusze posiadały 2 751 941 akcji Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki i posiadały 2 751 941 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,96% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od Funduszy, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie sa wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne wynosi 0.

Zgodnie z zawiadomieniem liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.