Current report no 26/2009 / Raport bieżący nr 26/2009

October 07, 2009

Current report no 26/2009 / Raport bieżący nr 26/2009

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs about change of the publication date of the consolidated report for Q3 2009.

Date:  07.10.2009

Title:  Change of the publication date of the Q3 2009 report

Legal Ground: Art. 56 sec. 1 point 2 Act on Public Offering - current and periodic information

Message:  
According to § 103 sec. 2 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and on condition of recognition of information required by law of a non-member country as equal, the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”) hereby informs about change of the publication date of the consolidated report for Q3 2009 from November 10th 2009 (as written in current report no 1/2009 from January 2nd, 2009, and confirmed in current report no 19/2009 from August 3rd, 2009) to November 5th 2009.


Raport bieżący nr 26 / 2009   

Data: 07.10.2009       

Tytuł: Zmiana daty publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2009 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Dyrektorow ASBISc Enterprises PLC („Spółka”) informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku z 10 listopada 2009 r. (jak zostało wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. oraz potwierdzone w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.) na 5 listopada 2009 r.
 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.