Current report no 28/2017 / Raport bieżący nr 28/2017

December 22, 2017

Current report no 28/2017 / Raport bieżący nr 28/2017

Information about possibility of exceeding of the financial forecasts for Y2017

Date: 22.12.2017

Time of disclosure: 13:39

Title: Information about possibility of exceeding of the financial forecasts for Y2017

Legal ground: Art. 17 ust. 1 MAR – condifential information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”, „the Issuer”) following the anouncement of estimated monthly consolidated revenues for November 2017 and the fact that the estimated cumulative revenues for the eleven months of 2017 reached USD 1.273 billion hereby reveals their expectation that the full year revenues are to substantially exceed the Company’s financial revenue forecast for the year 2017.

The financial forecast for the year 2017 assumed:

- Sales revenue at the level between USD 1,20 billion and USD 1,30 billion
- Net profit after tax at the level between USD 5,0 million and USD 6,0 million.

For the eleven months of the year 2017, the sales revenue reached USD 1,273 billion and, therefore, it is expected that the full year revenues will be more than 10% higher than the forecast.

The net profit after tax (”NPAT”), for the nine months of 2017 has reached USD 3,096 million. The NPAT is also expected to be significantly improved for the Y2017, however the Company’s Board Of Directors cannot currently estimate the exact profitability, as not all factors affecting profitability are currently known to them.

The management intends to inform the market immediately when there are solid grounds to estimate final profitability for the year. We are in a position to confirm that the NPAT for the year will reach at least the higher end of the original profitability forecast.

Raport bieżący nr 28/2017

Data: 22.12.2017

Godzina publikacji: 13:39

Tytuł: Informacja o możliwości przekroczenia prognozy finansowej na rok 2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Tekst:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”, „Emitent”) po ogłoszeniu informacji na temat szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodów za listopad 2017 roku oraz w związku z faktem, iż szacunkowe skumulowane przychody za jedenaście miesięcy 2017 roku wyniosły 1,273 miliarda USD niniejszym ujawnia, iż oczekuje, że przychody za cały rok w sposób istotny przekroczą prognozę przychodów Spółki na rok 2017.

Prognoza finansowa na 2017 rok zakładała:

- przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,20 mld USD a 1,30 mld USD

- zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 5,0 mln USD a 6,0 mln USD.

Przychody ze sprzedaży za jedenaście miesięcy 2017 roku wyniosły 1,273 miliarda USD i w związku z tym oczekuje się, że przychody za cały rok będą o ponad 10% wyższe niż prognozowane.

Zysk netto po opodatkowaniu (”NPAT”), za dziewięć miesięcy 2017 wyniósł 3,096 miliona USD. Oczekuje się iż również NPAT za 2017 rok zostanie istotnie poprawiony, jednakże Rada Dyrektorów Spółki nie może obecnie oszacować dokładnej rentowności, jako że nie są jej znane obecnie wszystkie czynniki wpływające na rentowność.

Kierownictwo zamierza poinformować rynek natychmiast gdy pojawią się solidne podstawy do oszacowania ostatecznej rentowności za rok. Możemy potwierdzić, że NPAT za cały rok osiągnie przynajmniej górną granicę pierwotnej prognozy.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.