Current report no 29/2013 / Raport bieżący nr 29/2013

December 17, 2013

Current report no 29/2013 / Raport bieżący nr 29/2013

Notification about exceeding of the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Current report no: 29/2013

Date: 17.12.2013

Subject: Notification about exceeding of the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders

Legal ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on December 17th, 2013 the Company has received from Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. notification that following to purchase of the Company’s shares on December 13th, 2013 total share of Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty and Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty managed by Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (altogether „the Funds“) exceeded the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders.

Before the abovementioned purchase of shares the Funds had in total 2 765 500 Company’s shares that were equal to 4,98% in the Company’s share capital and had 2 765 500 votes at the Company’s General Meeting of Shareholders, that were equal to 4,98% of total number of votes.

According to the notification, at December 16th, 2013 the Funds altogether hold 2 780  500 Company’s shares, equal to 5,01% in the Company’s share capital and have 2 780 500 votes at the Company’s General Meeting of Shareholders, equal to 5,01% of total number of votes.

Raport bieżący nr: 29/2013


Data: 17 grudnia 2013

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka", "Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 17 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż w związku z nabyciem akcji Spółki w dniu 13 grudnia 2013 roku łączny udział Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund 2DB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (razem „Fundusze“) przekroczył próg 5% w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Przed wskazanym powyżej nabyciem akcji Fundusze posiadały łącznie 2 765 500 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki i posiadały 2 765 500 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, na dzień 16 grudnia 2013 Fundusze łącznie posiadają 2 780  500 akcji Spółki, co stanowi 5,01% kapitału zakładowego Spółki i posiadają 2 780 500 głosów na WZA Spółki, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów.

        

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.