Current report no 3/2010 / Raport bieżący nr 3/2010

January 22, 2010

Current report no 3/2010 / Raport bieżący nr 3/2010

The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc (“the Company”) hereby informs that Mr. Peter Edinger has been appointed as a Executive Vice President of Retail Sales & Marketing for Europe, Middle East and Africa.

Date:   22.01.2010

Title:  Appointment of a managing person

Legal Ground: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering – Current and periodical information

Message:  
The Board of Directors of ASBISC Enterprises Plc (“the Company”) hereby informs that Mr. Peter Edinger has been appointed as a Executive Vice President of Retail Sales & Marketing for Europe, Middle East and Africa.
Mr. Peter Edinger will be responsible for the Sales & Marketing management and market-growth strategies of ASBISc own brands Canyon and Prestigio.

Mr. Peter Edinger is 55 years old. He has held a number of executive positions in technology and channel-oriented worldwide operating companies. For two years he has been Western Digital’s VP sales EMEA region. Before that he was working for ATI Technologies for 11 years (including more than 4 years as VP / MD EMEA). He also held senior positions at Sanyo, NEC and Media Vision.

Appointment of Mr. Peter Edinger for position of Executive Vice President of Retail Sales & Marketing for Europe, Middle East and Africa is a part of the Company’s plan of strong development of own brands sales, as a part of broader strategy of diversification of revenues and increase of profitability.

According to Mr.Peter Edinger’s declaration, he does not conduct any activities which may conflict with ASBISc Enterprises Plc. He has never been included into the Doubtful Debtors Registry.

The legal grounds: § 5 section 1 point 22 of the Regulation of the Minister of Finance from February 19th, 2009, on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country’s law as equal and Article 56 section 1 point 2 of the Act dated 29 July 2005, on public offering and conditions of listing financial instruments on an organized system of trade and on public companies. 


Raport bieżący nr 3 / 2010   

Data: 22.01.2010       

Tytuł: Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc (“Spółka”) niniejszym informuje, że Pan Peter Edinger został powołany na stanowisko Wiceprezesa wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej i Marketingu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Pan Peter Edinger będzie odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą i marketingiem oraz strategię wzrostu rynkowego marek własnych ASBISc – Canyon i Prestigio.

Pan Peter Edinger ma 55 lat. Pełnił szereg funkcji wykonawczych w działających na światową skalę spółkach technologicznych i zorientowanych na konkretny obszar. Przez dwa lata był Wiceprezesem ds. Sprzedaży w regionie EMEA firmy Western Digital. Wcześniej przez 11 lat pracował dla ATI Technologies (w tym przez ponad 4 lata jako Wiceprezes/Dyrektor Zarządzający region EMEA). Pełnił również wyższe funkcje w firmach takich jak Sanyo, NEC i Media Vision.

Powołanie Pana Petera Edingera na pozycję Wiceprezesa wykonawczego ds. Sprzedazy detalicznej i marketingu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest częścią planu spółki polegającego na silnym rozwoju sprzedaży marek własnych, jako części szerszej strategii dywersyfikacji przychodów oraz wzrostu rentowności.

Zgodnie z deklaracją Pana Petera Edingera, nie prowadzi on żadnej działalności konkurencyjnej wobec ASBISc Enterprises Plc. Nie był również nigdy wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 paragraf 1 punkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Artykuł 56 sekcja 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.