Current report no 3/2011 / Raport bieżący nr 3/2011

February 23, 2011

Current report no 3/2011 / Raport bieżący nr 3/2011

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") informs that on the meeting held on February 22nd, 2011 it approved the Company’s budget and financial forecast for Y2011. The 2011 forecast, based on certain assumptions, shows sales revenue between USD 1,6 billion and USD 1,65 billion, and net profit after tax between USD 6 million and USD 7,5 million.

Date: 23.02.2011

Title:  Financial forecast for 2011

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") informs that on the meeting held on February 22nd, 2011 it approved the Company’s budget and financial forecast for Y2011.

The 2011 forecast, based on certain assumptions, shows sales revenue between USD 1,6 billion and USD 1,65 billion, and net profit after tax between USD 6 million and USD 7,5 million.

Significant assumptions of the forecasted results are the following:

- positive trend in demand on the Company’s biggest markets will continue. The Former Soviet Union, Central and Eastern Europe and the Middle East regions will reach a growth rate of at least +5% compared to Y2010

- growth rate in the biggest single markets (Russia and Ukraine) will reach at least +10% compared to Y2010

- generation of net profit after tax for H1 2011, which is the slowest in terms of revenue and profitability

- no double dip in the economy, that could adversely affect markets

- no major changes in currency exchange rates, especially in the EUR/USD pair, and the Company will be able to hedge against them at least to the same extent as in H2 2010

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a monthly basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each month of 2011. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended). 

 


Raport bieżący nr 3 / 2011   

Data: 23.02.2011       

Tytuł: Prognoza wyników finansowych na 2011 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2011 roku zatwierdziła budżet i prognozę wyników finansowych Spółki na 2011 rok.

Prognoza na 2011 rok, oparta na określonych założeniach, obejmuje przychody ze sprzedaży w wysokości pomiędzy 1,6 mld USD a 1,65 mld USD, i zysk netto po opodatkowaniu w wysokości pomiędzy 6 mln USD a 7,5 mln USD.

Istotne założenia prognozowanych wyników:

- pozytywny trend w popycie na największych rynkach Spółki będzie kontynuowany. Regiony krajów b. ZSRR, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu osiągną przynajmniej +5% stopę wzrostu w porównaniu do 2010 roku

- stopa wzrostu największych pojedynczych rynków (Rosja i Ukraina) osiągnie przynajmniej +10% w porównaniu do 2010 roku

- osiągnięcie zysku netto po opodatkowaniu w I półroczu 2011 roku, które jest najsłabsze pod względem przychodów i rentowności

- brak podwójnego dna w gospodarce, które mogłoby niekorzystnie wpłynąć na rynki

- brak dużych zmian w kursach wymiany walut, szczególnie na parze EUR/USD, oraz założenie że Spółka będzie w stanie zabezpieczać się przeciw nim przynajmniej w takim samym stopniu jak w II półroczu 2010 roku

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach miesięcznych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym miesiącu 2011 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.