Current report no 3/2016 / Raport bieżący nr 3/2016

March 21, 2016

Current report no 3/2016 / Raport bieżący nr 3/2016

Financial forecast for 2016

Date: 21.03.2016  

Title: Financial forecast for 2016  

Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message: 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company’s financial forecast for Y2016.

The Company forecasts for 2016 will reach the following:

- Sales revenue at the level between USD 1,15 billion and USD 1,25 billion and

- Net profit after tax at the level between USD 4,0 million and USD 5,0 million

Forecasted values result from the Company’s strategy that includes -but not limiting to- more focus on sales in the CEE and FSU regions, increase in third party brands distribution and stabilization of own brands business  in order to maximize economic outcome.

The significant assumptions of the forecasted results are the following:

- The situation in our major markets of  Russia and Ukraine will stabilize, i.e., the situation will be no worse than in 2015

- The depreciation of Russia’s and Ukraine’s currencies will not continue, thereby negatively affecting demand on those markets

- There would be no significant disturbance in the general economic environment in other markets where the Company operates

- There will be no significant un-provided for RMA losses for own brand goods

- Competition in all major segments will remain similar to that of 2015, with no new significant market entrants

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a quarterly  basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each quarter of 2016. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended).

     

Raport bieżący nr: 3/2016 

Data: 21.03.2016      

Tytuł: Prognoza wyników finansowych na 2016 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2016 rok.

Spółka prognozuje, że w 2016 roku osiągnie:

- przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,15 mld USD a 1,25 mld USD, i

- zysk netto po opodatkowaniu w wysokości pomiędzy 4,0 mln USD a 5,0 mln USD.

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki obejmującej, lecz nie ograniczającej się do następujących elementów: większa koncentracja na sprzedaży w regionach Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów byłego ZSRR, zwiększenie dystrybucji produktów innych producentów oraz stabilizacja biznesu marek własnych w celu zmaksymalizowania efektu ekonomicznego.

Istotne założenia prognozowanych wyników:

- Sytuacja na naszych głównych rynkach, tj. w Rosji i na Ukrainie ustabilizuje się, tj. sytuacja nie będzie gorsza niż w 2015 roku

- Deprecjacja walut Rosji i Ukrainy nie będzie kontynuowana, wpływając negatywnie na popyt na tych rynkach

- Nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa Spółka

- Nie pojawią się istotne nieprzewidziane straty z tytułu RMA na produkty pod markami własnymi

- Konkurencja we wszystkich głównych segmentach pozostanie podobna jak w 2015 roku, nie będzie istotnych nowych uczestników rynku

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym kwartale 2016 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.