Current report no 4/2013 / Raport bieżący nr 4/2013

March 21, 2013

Current report no 4/2013 / Raport bieżący nr 4/2013

Financial forecast for 2013Date: 21.03.2013Title: Financial forecast for 2013Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the Company’s financial forecast for Y2013.


The Company forecasts that in 2013 it will reach:

- Sales revenue at the level between USD 1,85 billion and USD 1,95 billion, and

- Net profit after tax at the level between USD 11,0 million and USD 12,5 million.


The forecasted values follow the Company’s strategy to focus more on growth in profits (both gross and net) than in revenues, by improving the Company’s product portfolio, increasing own brands sales and conducting more selective sales, in order to generate  higher gross profit margins.

 

Significant assumptions of the forecasted results are the following:

- positive trend in demand on the Company’s biggest markets will continue. The Former Soviet Union, Central and Eastern Europe and the Middle East regions will reach a growth rate of at least +5% compared to Y2012

- growth rate in the biggest single markets (Russia and Ukraine) will reach at least +7% compared to Y2012

- the Company will generate net profit after tax for H1 2013, which is traditionally weaker in terms of revenue and profitability

- the private label business (Canyon and Prestigio) will continue to grow according to the Company’s and external analysts‘ expectations and there should not be any significant technology changes

- competition on all major segments will remain at the same levels of Y2012

- there would be no significant disturbance in the general economic environment in the markets where the company operates

- there will be no major changes in currency exchange rates, especially in the EUR/USD pair, and no significant devaluations of UAH and BYR against the USD and the Company will be able to hedge against them at least to the same extent as in 2012

 

Realization of the forecasted results will be monitored by the Company on a monthly and quarterly  basis. The monitoring and evaluation criterion will be the achievement of budgeted revenues and net profit for each month of 2013. In case of any significant variation between the actual and budgeted results, the Company will amend this forecast through a current report.

Legal ground: § 5 sec. 1 p. 25 of the Regulation of Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions of recognition of information required by law of a non-member country as equal (Dz. U. from 2009 No 33 pos. 259, as amended). 

 

Raport bieżący nr: 4/2013

Data: 21.03.2013       Tytuł: Prognoza wyników finansowych na 2013 rok Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") niniejszym ogłasza prognozę wyników finansowych Spółki na 2013 rok.

 

Spółka prognozuje, że w 2013 roku osiągnie:

- przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,85 mld USD a 1,95 mld USD, i

- zysk netto po opodatkowaniu w wysokości pomiędzy 11,0 mln USD a 12,5 mln USD.

 

Prognozowane wartości wynikają ze strategii Spółki zakładającej skupienie się bardziej na wzroście zysków (brutto i netto) niż przychodów, poprzez ulepszanie portfolio produktowego Spółki, zwiększanie sprzedaży marek własnych oraz prowadzenie bardziej selektywnej sprzedaży, w celu generowania wyższych marż zysku brutto.

 

Istotne założenia prognozowanych wyników:

- pozytywny trend w popycie na największych rynkach Spółki będzie kontynuowany. Regiony krajów b. ZSRR, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu osiągną przynajmniej +5% stopę wzrostu w porównaniu do 2012 roku

- stopa wzrostu największych pojedynczych rynków (Rosja i Ukraina) osiągnie przynajmniej +7% w porównaniu do 2012 roku

- spółka wygeneruje zysk netto po opodatkowaniu w I półroczu 2013 roku, które jest tradycyjnie słabsze pod względem przychodów i rentowności

- segment marek własnych (Canyon i Prestigio) będzie nadal rósł zgodnie z oczekiwaniami Spółki oraz analityków zewnętrznych oraz nie nastąpią żadne istotne zmiany technologiczne

- konkurencja w głównych segmentach pozostanie na takich samých poziomach jak w 2012 roku

- nie nastąpią istotne zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na rynkach, na których działa Spółka

- nie nastąpią duże zmiany w kursach wymiany walut, szczególnie na parze EUR/USD, oraz nie nastąpi istotna dewaluacja UAH i BYR wobec USD, oraz Spółka będzie w stanie zabezpieczać się przeciw zmianiom przynajmniej w takim samym stopniu jak w 2012 roku

 

Realizacja prognozowanych wyników będzie monitorowana przez Spółkę w okresach miesięcznych i kwartalnych. Kryterium monitoringu i oceny będzie osiągnięcie zabudżetowanych przychodów i zysku netto w każdym miesiącu 2013 roku. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wynikami osiąganymi a zabudżetowanymi, Spółka dokona korekty niniejszej prognozy raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259, z późniejszymi zmianami).

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.