Current report no 4/2018 / Raport bieżący nr 4/2018

February 06, 2018

Current report no 4/2018 / Raport bieżący nr 4/2018

Upward adjustment of the financial forecasts for 2017

Date: 06.02.2018

Time of disclosure: 17:00

Title: Upward adjustment of the financial forecasts for 2017

Legal Ground:  Art. 17 ust. 1 MAR – condifential information

Message:
The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer”) hereby announces the adjusted Company’s financial forecast for Y2017.

Originally in the current report 2/2017 the Company forecasted for 2017 that will reach the following:
- Sales revenue at the level between USD 1,20 billion and USD 1,30 billion
- Net profit after tax at the level between USD 5,0 million and USD 6,0 million

After adjustment, the Company forecasts for 2017 that will reach the following:
- Sales revenue at the level between USD 1,48 billion and USD 1,49 billion,
- Net profit after tax at the level between USD 6,8 million and USD 7,0 million

 

The lower range of adjusted forecast is aprox a 13-14% higher as confirmed to the upper end of original forecast. The reason for the upward adjustment is due to a stronger than originally expected growth of business that is resulting into higher revenues and respectively profits.

The other asumptions of the forecast have not changed.

 

Raport bieżący nr 4/2018

 

Data: 06.02.2018     

Godzina publikacji: 17:00

Tytuł: Korekta w górę prognozy wyników finansowych na 2017 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne

Wiadomość:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", „Emitent”) niniejszym ogłasza korektę prognozy wyników finansowych Spółki na 2017 rok.

Pierwotnie, w raporcie bieżącym nr 2/2017 Spółka prognozowała, że w 2017 roku zanotuje:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,20 mld USD a 1,30 mld USD
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 5 mln USD a 6 mln USD

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2017 roku zanotuje:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,48 mld USD a 1,49 mld USD
- Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 6,8 mln USD a 7 mln USD

Skorygowana prognoza jest o ok. 13-14% wyższa w porównaniu do górnej granicy pierwotnej prognozy. Przyczyną korekty w górę prognozy wyników finansowych jest mocniejszy niż pierwotnie oczekiwano wzrost biznesu skutkujący wyższymi przychodami i odpowiednio wyższymi zyskami.

Pozostałe założenia prognozy nie uległy zmianie.

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.