Current report no 42/2012 / Raport bieżący nr 42/2012

June 05, 2012

Current report no 42/2012 / Raport bieżący nr 42/2012

Purchase of shares in ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS)

Date: 05.06.2012

Title: Purchase of shares in ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS)

Legal ground: art. 56 sec. 1 p. 2 Act on Public Offering – current and periodic information

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that on June 5th, 2012 the Company received signed agreement from June 1st, 2012 according to which the Issuer purchased from Mr. Pavel Kulakovsky 9 shares of a total nominal value of USD 1000 in ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS) with its registered office in Minsk, Belarus. Purchased shares are equal to 30% of share capital of this company and entitle to 9 votes (30% of all votes) at AGM of this company. Price for the purchased shares was USD 270.000.

Before the abovementioned transaction the Issuer had 20 shares of a nominal value of USD 1000 each at ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS), that were equal to 66,6% share in share capital of this company and were entitling to 20 votes (66,6% of all votes) at its AGM.

In the same time the Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC informs that on June 5th, 2012 the Company received information that according to agreement from June 1st, 2012 its subsidiary FPUE Automatic Systems of Business Control (Minsk, Belarus) purchased from Mr. Pavel Kulakovsky 1 share of a nominal value of USD 1000 at ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS) for a total consideration of USD 30.000. The purchased share is equal to 3,33% in share capital of this company and entitles to 1 vote (3,33% of all votes) at AGM of this company.

As a result of the abovementioned transactions, the Issuer has:

- directly: 29 shares of a nominal value of USD 1000 each, that are equal to 96,67% in share capital of ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS) and entitle to 29 votes (96,67% of all votes) at AGM of this company,

- indirectly (through FPUE Automatic Systems of Business Control (Minsk, Belarus)) 1 share of a nominal value of USD 1000, that is equal to 3,33% in share capital of ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS) and entitles to 1 vote (3,33% of all votes) at AGM of this company.

Consequently, the Issuer has full control over ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS).

ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS) conducts operations connected with distribution of IT products in Belarus and is in the Issuer’s Group since april 2001. Purchase of the abovementioned shares is connected with expected economical benefits of expansion of ASBIS Close Joint-Stock Company (formerly CZAO ASBIS) on the market of its operations, from which the Issuer wants to benefit from.

 

 

Raport bieżący nr: 42/2012

Data: 05.06.2012

Tytuł: Nabycie udziałów w spółce ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wiadomość:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z dnia 1 czerwca 2012 roku na podstawie której Emitent nabył od pana Pavel Kulakovsky łącznie 9 udziałów o wartości nominalnej 1000 USD w spółce ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) z siedzibą w Mińsku, na Białorusi. Nabyte udziały stanowią 30% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do 9 głosów (30% wszystkich głosów) na WZA tej spółki. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 270.000 USD.

Przed ww. transakcją Emitent posiadał 20 udziałów o wartości nominalnej 1000 USD każdy w spółce ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS), które stanowiły 66,6% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniały do 20 głosów (66,6% wszystkich głosów) na jej WZA.

Jednocześnie Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała informację, że jej spółka zależna FPUE Automatic Systems of Business Control (Mińsk, Białoruś) nabyła na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2012 roku od pana Pavel Kulakovsky 1 udział o wartości nominalnej 1000 USD w spółce ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) za cenę 30.000 USD. Nabyty udział stanowi 3,33% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawnia do 1 głosu (3,33% wszystkich głosów) na WZA tej spółki.

W związku z dokonaniem powyższych transakcji Emitent posiada:

- bezpośrednio: 29 udziałów o wartości nominalnej 1000 USD każdy, stanowiących 96,67% w kapitale zakładowym ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) oraz uprawniających do 29 głosów (96,67% wszystkich głosów) na WZA tej spółki,

- pośrednio (poprzez FPUE Automatic Systems of Business Control (Mińsk, Białoruś)): 1 udział o wartości nominalnej 1000 USD, stanowiący 3,33% w kapitale zakładowym ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) oraz uprawniający do 1 głosu  (3,33% wszystkich głosów) na WZA tej spółki.

W konsekwencji Emitent posiada pełną kontrolę nad spółką ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS).

Spółka ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) prowadzi działalność związaną z dystrybucją produktów IT na terenie Białorusi i znajduje się w grupie Emitenta od kwietnia 2001 roku. Nabycie przedmiotowych udziałów jest związane ze spodziewanymi korzyściami ekonomicznymi ekspansji ASBIS Close Joint-Stock Company (dawniej CZAO ASBIS) na rynku jej działalności, których Emitent chce być beneficjentem.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.